Summa sidvisningar

onsdag 4 februari 2015

KAPITEL 10

Guds suveränitet genom oss

Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. (Gal. 2:20)

Jag lär mig att det inte är jag som lever det kristna livet och utför Kristi gärningar, utan det är jag som accepterar att jag är död så att Kristus måtte leva och göra Sina gärningar genom mig. Jesus gav upp Sin naturliga kropp för att vi skulle få Hans som kropp [som består av alla pånyttfödda] så att Han kunde fortsätta i en mycket större skala för att befria denna fallna generation.(1 Kor.12:27) Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Vi är inte en kropp som består av ”en annan Jesus”, en vek och värdelös Jesus. Vi har den kropp som tillhörde den Jesus som gick i Hans första kropp, och som visade Guds kraft till att befria fångar.

(Heb.13:8) Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Det är sorgligt att de flesta inte håller med om att Kristi plan är att fortsätta att utöva Hans suveränitet i Hans andra ”kropp”, som Han hade i sin första kropp. (Amos 3:3) Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det? Detta kapitel skrivs (will be devoted) för att bli överens med Ordet, så att Kristus må vandra i oss och utöva Sin suveränitet genom oss. En kungs söner är prinsar som växer upp för att ärva hans auktoritet och utöva hans suveränitet. (Ps.45:16) I dina fäders ställe skall dina söner komma, du skall sätta dem till prinsar överallt på jorden.

Köttets sinne är fiende till Gud och kan inte underordna sig Honom. (Rom. 8:7) I Adam dog vi alla och blev oanvändbara av Gud; genom att förbli i Kristus, som är Ordet, blev vi kärl till Hans regerande auktoritet. (1 Kor.15:22) Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. (Rom. 5:17) Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Det var meningen att vi skulle acceptera Guds nåd och ”regera i liv”. När den adamitiska människan dör i oss, kommer den andliga människan till liv. (2 Kor.4:16) Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa (den själviska, adamitiska naturen) bryts ner, förnyas vår inre människa (Kristus i dig) dag för dag. När vi läser Ordet och ångrar vårt köttsliga tänkande och liv för att acceptera Kristi tänkande och liv, blir det möjligt för Honom att regera genom oss.

(2 Kor.4:11) Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. Genom jagets död, kan vi förvänta oss Jesu liv bli manifesterat i våra mänskliga kroppar. Kristi liv här är inte bara Hans frukt utan också Hans tjänst, som vi skall se. De som predikar att så länge vi är i kroppen kommer vi alltid att vara slavar under synden, är bedragare. (2 Joh.7) Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. När Jesus fysiskt kommer tillbaka, kommer Han att ha en förhärligad kropp, men nu kommer Han i Sina troendes kroppars kött. De som predikar att vårt sista hopp här är att bara bli förlåtna och inte förvandlade är bedragare. Paulus förklarade att han avslöjade ett mysterium med orden ”Kristus i er, härlighetens hopp” (Kol.1:27) Han sa att visdomen i detta mysterium var att ”ställa fram varje människa som fullkomlig (komplett eller mogen) i Kristus (28) Kristus i dig har makt över synden och förbannelsen runt omkring oss. När vi begriper att Kristi syfte är att leva i oss, att vår tro på vad Han kan göra i oss och genom oss växer exponentiellt. (Filemon 1:6) Min bön är att din gemenskap (grek. dela tillsammans) med oss i tron skall visa sig verksam och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus.

När vi accepterar Kristi sinne, som är Guds Ord, förvandlar det oss. (Rom.12:2) Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Om vi inte ångrar oss (grek. ”ändrar vårt sinne”) när vi läser Ordet, accepterar vi inte förvandlingen av Kristi liv och gärning i oss. Det första vi måste tro är evangeliet. (Gal.2:20) och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Den gamla människan dog på korset och nu lever Jesus i mig. Tron på detta rättfärdigar oss och ger oss rätt till kraften att få det att hända. På grund av att många inte förstår detta, har vi inget hopp utan fortsätter i synd och räknar med Guds nåd till att bli förlåten.  (Rom.16:1) Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? (2) Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?  Notera att på grund av nåden måste vi inte leva i synd. (3) Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? 4) Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet,… När vi döptes, dog den gamle syndaren och begravdes så att vi kan vandra i nytt liv. (5) Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Genom att tro på dopet, både dör och uppstår vi. Varken en död eller en uppstånden människa kan synda. (6) Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Genom tron dog vi och nu lever Jesus i oss. Vi blev ”frälsta från mörkrets välde …(Kol.1:13) Detta är de verkligt goda nyheterna.

Vi är bara fria från syndens välde om vi tror det. Vi kan nu använda dessa löften som ett tveeggat svärd för att tillintetgöra förruttnelsen i våra liv. (2 Kor.7:1) Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse. Vi är ansvariga att rena oss själva genom tron på dessa löften.

De som tror på löftena kommer att bära frukt. Maria är en förebild på detta. Hon trodde på löftet att hon skulle bära Jesu frukt i sin förgängliga kropp. (Luk.1:31-35) Han svarade dem: "Min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det." På ett sätt är vi Hans mor om vi är sådana som alstrar Jesu frukt i våra liv. I en liknelse om såningsmannen, sådde Jesus säden (grek. sperma), Ordet, i våra hjärtan. Eftersom Ordet är Jesu andliga säd, kan det bara alstra Hans frukt. Inget ord från en människa eller religion kan göra detta. Bara en av de fyra exemplen som tog emot Ordet bar 30-, 60-, eller 100-faldig frukt. Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse." (Luk.1:45) På grund av att hon trodde Ordet, bar hon Jesu frukt. Ordet måste bli trott för att det skall bli uppfyllt i oss. (Heb.4:2) Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Vi kan höra evangeliet, men det kan bli utan verkan genom vår otro, precis som Israel gjorde. Genom att bära frukt genom denne samme Jesus, visar vi vilka de sanna troende är. Jesus sa, ”Ni skall känna igen dem på deras frukt”, inte genom vad de säger eller vad de är.

Paulus visade hur vi skulle utöva vår tro med vår förnyade föreställningsförmåga. (2 Kor. 3:18) Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.  Om vårt ansikte i sanning är avtäckt, ser vi genom tron Guds slutliga verk i spegeln, som är ”Kristus i er, ert härlighetshopp.” Bara genom att se Ordets Jesus i spegeln så kommer det att förvandla oss till Hans avbild. Den Jesus vi ser måste vara Han som har makten över synden och förbannelsen runt omkring oss. De flesta kristna skulle anse oss vara stolta som ser i spegeln i tro och ser Jesus, men sanningen är att dessa är de enda som är ödmjuka inför Ordet. Den som ser sitt naturliga ansikte i spegeln kommer inte att ha någon kraft att lyda.

(Jak.1:23) Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, Det är dessa som är de som inte förenar tron med evangeliet så att det kan fullbordas i dem.

(Rom.6:11) Så mån ock ni hålla före (anse det vara gjort) att ni är döda från synden och lever för Gud, i Kristus Jesus. (12) Låt därför icke synden ha väldet i edra dödliga kroppar, så att Ni lyder deras begärelser.  Notera att sättet att inte låta synden regera är att anse dig själv vara immun mot den, därför att du är död. Det är att tro att Jesus tog bort din synd och att du är fri att lyda Gud. Gud ger kraft att rädda dig från synden; för dem som tror det sanna evangeliet. (Rom.1:16) Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror,…. De som inte accepterar sin kraft över synden genom tron kommer att bevisas vara ogräs och bär ingen frukt. (Rom.6:17) Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. (18) Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden.Den sanna undervisningen sätter oss fria från synden, om vi tror på den och handlar efter den med vårt hjärta. Jesus sa, ”Ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” Om vår sanning inte sätter oss fria, så beror det antingen på att det inte är SANNINGEN eller så tror vi egentligen inte på det. Om du inte har haft seger, så studera sanningen och inte religionen.

Nyligen fick jag ett ”ve mig”-email från en vän som var bedrövad över sin oförmåga att övervinna en viss synd. Jag satte strålkastarljuset på vissa fraser i hans brev såsom följande: ”Jag kunde inte stå emot; jag är fast; mitt kött är svagt; de fick mig verkligen; jag har inget hopp; ingen viljekraft; jag är besegrad; jag är slut” och svarade honom med följande: ”Bara för att du misslyckas, betyder det inte att du ger upp tron. Du befriades från denna synd för 2000 år sedan. Jämför vad du har trott på genom dessa fraser, med vad du borde tro. (Jag sände honom evangeliets budskap om befrielsen från synden)Du har en massa tro genom att stanna i fångenskap. Även i ditt misslyckande måste du vandra i tro för att komma ut ur fångenskapen.

Min väns vilja var emot synden, så det var ingen uppsåtlig olydnad. Hans misslyckande fanns i hans tro. Han trodde allting han inte borde ha och det berövade honom kraften. Tro som slocknar till slut hade en svaghet från början. Om vi syndar, finns det några steg vi borde ta för att lägga en grund för vår tro. Om vi säger att vi inte har någon synd, med andra ord: Om vi rättfärdigar oss själva, så är vi bedragna (1 Joh.1:8). bekänner våra synder, blir vi förlåtnas och renade från all synd (9). Vi ska först bekänna våra synder. Sedan ska vi göra som israeliterna när de hade blivit bitna av ormar: De fäste sina ögon på offerormen på pålen och såg sin synd och förbannelse på den. Så ska vi också göra: Vända om och bekänna Jesu offer. (4 Mos.21:8) Från det ögonblicket, ska vi tro att vår synd är lagd på Honom och att vi är befriade. Som Johannes Döparen sa, ”Se Guds Lamm, som tar bort världens synd.” Guds klander mot den gammaltestamentliga lagen var att den kunde inte, ”fullkomna dem som framträda med sådana.”(4)Ty omöjligt är att tjurars och bockars blod skulle kunna borttaga synder. (14)Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bliva helgadeGamla Testamentet hade ett blodsbeskydd och förlåtelse men kunde aldrig befria från syndens natur. Många idag predikar bara det som det förbundet erbjöd och lämnar dem som tror på dessa förkunnare i syndens bojor. När ni kom till Herren, fick många av er uppleva att ni blev befriade från vissa synder. Vad det verkliga evangeliet lär oss är att Gud vill fortsätta denna process.

Jag hör att det allmänt predikas om att vi är bara syndare frälsta av nåd. Det kanske förvånar dig att få reda på att det inte finns något sådant uttryck i bibeln. Syndare frälsta av nåd är en självmotsägelse. En människa är antingen en syndare eller också är hon frälst av nåd. Jesus gjorde alltid skillnad på efterföljare och syndare. (Matt.26:45) Människosonen skall överlämnas i syndares händer. (Luk.6:33) Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare. (34) Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut.

Det har sagts att Paulus var den lärjunge som gjorde anspråk på att vara den störste av alla syndare. Fel! Han sa att han var den störste av dem som Jesus kom att frälsa från synden. (1 Tim.1:15) Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste. (Gud visade fram Paulus som ett exempel på Hans kraft att frälsa vem som helst.) (16) Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Paulus hade just sagt att hans synder fanns i det förflutna genom Guds förmåga att göra detta möjligt och att han nu räknades till de som var förtroende värda. (12) Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, (13) fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Paulus inbegrep sig själv, när han sa att vi var syndare, men nu hade blivit rättfärdiga. (Rom.5:8) Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. (19) Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. (Gal.2:17) Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej! (1 Kor.6:9) Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, (10) varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. (11) Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. 

Herren sade genom Paulus att Jesus skilt oss från syndarna. (Heb.7:26) En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. De som rättfärdigar sig själva genom att säga att vi alla bara är syndare kommer inte att erhålla barmhärtighet genom vår Överstepräst. (Ords.28:13) Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. David sa att syndare skulle bli skilda från de rättfärdiga och bli dömda. (Ps.1:1) Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare.(5)Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. 

Om vi tror på bedragarens evangelium att vi alltid skall vara syndare i stället för att ”bli fria från synden”, då är det vad vi kommer att få. Jesu sa, ”Som du tror skall det ske dig.” Det är viktigt att vi tror exakt det som Ordet säger. Det är viktigt att vi ser att den bibliske Jesus i spegeln och inte en annan Jesus, som människor har gjort. (2 Kor.11:4) Om vi ser den humanistiske Jesus i spegeln, som det så ofta predikas om idag, då är det enda bild av Jesus vi kan komma in i. Detta är en Jesus som inte har någon kraft. Har Jesus i din spegel kraft över synd och förbannelse? Har Han kraft att betjäna dig med helande, befrielse och försörjning? Om det är så, då kommer det att vara det som Han har förmåga att göra genom dig.

(Kol.1:21) Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, (22)också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, (23)om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört (det ursprungliga evangeliet)…  Vi är nu försonade tack vare korset, om vi står fasta i tron och inte låter oss rubbas från hoppet i det sanna evangeliet. Det grekiska ordet som här är översatt med ”försonat” betyder här ”utbytt”. På korset bytte Jesus ut Sitt liv, Sin välsignelse och Sin kraft med vårt gamla liv, vår förbannelse och vår svaghet. Vårt gamla liv och dess straff, förbannelsen, finns på korset och nu bor Kristus i oss. Gud byter ut oss till att bli heliga och utan fläck, för att befria oss från vårt förflutnas onda gärningar. Kristus, som är välsignad med rättfärdighet och kraft, kommer att använda sin suveränitet genom oss för att Han bor i oss. Vi är nu i försoningens tjänst (2 Kor. 5:18-21). Med andra ord är det vårt jobb att erbjuda detta utbyte till dem som tror, så att människor blir frälsta från synden, helade, befriade och får sin försörjning.

Förbannelsen finns uppräknad i 4 Mosebok 28 och det täcker allting dåligt som händer en människa som ett resultat av att bryta Guds lagar. Jesus bar denna förbannelse så att vi skulle kunna ha auktoritet över den, både i våra liv och i andras liv som tror. (Gal.3:13) Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe… (14) för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Jesus blev en förbannelse och nu får vi som tror ”Abrahams välsignelse”. Han blev välsignad ”i allt” (1 Mos.24:1). Utbytet utfördes på korset men kommer att bli manifesterat när vi använder evangeliet i tro mot förbannelsen. Innan fallet levde Adam i Edens lustgård utan sjukdom, förgängelse eller brist av något slag. Titta dig omkring. Förbannelsen märks i hela skapelsen på grund av fallet. I Sitt liv och i Sin död, tillintetgjorde Jesus denna förbannelse. Han gav denna tjänst vidare till sina lärjungar och de befalldes att ge den vidare till sina lärjungar och vidare till oss. (Matt.28:19-20) Så småningom blev detta evangelium totalt förstört av religion så det som fördes vidare av en slags gudlighet som förnekar dess kraft. (2 Tim.3:5).

Den Helige Ande gör det möjligt for dem som mottagit Honom att komma in i allt det som Kristus är. Paulus ber i brevet till Efesierna, ”Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. (Ef.3:16-19) Kristi fullhet, Hans bredd, höjd, djup och kärlek blev given till oss genom tron. Kristus skall bli ”förstådd” genom tro när den Helige Ande gör detta möjligt för oss, "att vi måtte bli fyllda av all Guds fullhet.” Tycks det vara alltför bra för att vara sant? ”Evangelium” betyder de ”goda nyheterna”. Jag skrev inte Ordet, jag bara tror på det. Låt inte religionen stoppa er, bröder och systrar.

Lägg märke till uttrycket ”all Guds fullhet”. Om det är som 1 Moseboken 1 säger att varje frö bringar fram arter efter sitt slag, vilket frö har då blivit sått i oss? Först genom våra föräldrar; vi är alla födda av säden från en fallen mänsklighet. Sedan, om vi läser om liknelsen om såningsmannen, har vi tagit emot säd (grek. ”sperma”) från Ordet (Jesus) och blivit födda på nytt ovanifrån. Denna Ordets säd är ingen människosäd, utan Guds säd. (Joh.3:6) Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. (grek. från ovan). När Jesus talade om för judarna att Han var Guds Son, försökte de stena Honom och sade, ”du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.” (Joh.10:29-33)  De visste att om Gud hade en son, så skulle Han vara Gud också. (Joh.10:34) Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?(35)Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar - och Skriften kan inte göras om intet – (36) hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son. På originalspråket fanns det inga små eller stora bokstäver för sådana ord som ”gudar” eller ”ande”. Jesus sa att judarna som hade tagit emot det Gamla Testamentets Ord (bokstäver) var genom sin ställning, gudar. Hur mycket mer är då vi som har tagit emot det Nya Testamentets Ord (Ande)? Vi är gudar, inte i köttet, för det är människosäd, utan i anden, för det är Guds säd. Jesus sa, ”De ord jag har talat till er är ande”. Eftersom varje frö bringar fram en ört efter sitt slag, blir avkomman till en hund blir en hund, en avkomma till en människa blir en människa och avkomman till Gud blir gud. Ju mer av Guds säd vi sår i god jord, desto mer manifesterar sig Gud i oss. (Rom.1:3) hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt (var Människosonen i köttet) och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son (Guds Son i anden) alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Vi är precis som Jesus, människosöner i köttet, men Guds söner till vår andliga människa. (Hebr. 2:17) Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder…. Jesus skapades lika oss i allting. (18) Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Som Människosonen kände Jesus till frestelser och har därför förmåga att hjälpa oss. Vår Jesus är ”Guds enfödde Son” och är pånyttfödda Guds söner genom Honom. (Ef.4:11-13) Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.  (Nikolaiternas felaktiga lära gick ut på att man hade gjort sig av med några av dess tjänster, men Ordet säger inte något sådant) (12) De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, (13) tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Kristi fullhet, alla Hans tjänster och Hans rättfärdighet tillhandahålls oss. Den avfälliga församlingen undervisar att detta tillstånd är ouppnåeligt, därför att den räknar med människans förmåga och inte Guds. De säger att Gud är oförmögen eller ovillig att helt och hållet frälsa oss från syndens nedbrytande krafter. (Heb.7:25) Därför kan han också helt och fullt (grek. fullständigt) frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.
    Jag kan höra några säga, ”David, jag kan inte se några sådana i min omgivning. Hur kan detta komma sig?” Först av allt vill jag säga att utan ett fullständigt förnyat sinne genom Ordet, kan vi inte urskilja dem. Ett fåtal kunde se att Jesus var i Guds fullhet. Israels ledare kunde inte känna igen Honom. Även Hans lärjungar ifrågasatte Honom: Petrus förebrådde Honom, Tomas tvivlade på Honom. För det andra har han sparat det bästa vinet till sist. (2 Tess.1:10) när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen. Paulus trodde att det skulle komma en dag när de heliga skulle få nåd att tro Hans undervisning och manifestera Jesus. Detta förklarar att Herren skulle komma när detta händer. Hans gröda hade kommit till mognad, redo för skörd. (11) Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, (12)så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.  Guds nåd, genom de heligas tro, kommer att manifestera Jesu karaktär och auktoritet för att förbereda Hans verk och Hans ankomst.
       Profeten Joel förkunnar full upprättelse från allt det som förbannelsen och religionen har tagit från Guds folk. (Joel 2:23) Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med (eller ett tidigt) regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. (24) Så skall logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja (bära mycket frukt). (25) Jag skall ersätta er för de årsgrödor som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er.  Dessa insekter representerar förbannelsens över Guds gröda eller Hans folk. Gud sa att vår- och höstregnet skulle ge Hans folk ersättning för de tidigare årens skövling. Detta regn identifierades i Joel 2:28,29 som utgjutelsen av Guds Ande över Guds folk.
      Petrus citerar Joel 2:28,29 och tillkännager att utgjutelsen av Anden på pingstdagen var en uppfyllelse av denna profetia. (Apg.2:16) Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: (17)Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Andens ”vårregn” kom i det gammaltestamentliga Gudsfolkets ”sista dagar” och ”höstregnet” kommer att komma i det nytestamentliga Gudsfolkets ”sista dagar”. Detta vårregn kom till de judar som trodde, för att upprätta dem efter det stora avfallet och sedan gavs det vidare till hedningarna. De lärjungar som mottog Andens kraft vandrade som Jesus vandrade och gjorde Hans gärningar. Hedningarna kallade den kristna, det vill säga ”Kristus-lika”. Det är svårt att övertyga människor om att så är fallet idag, men än är inte det inte över. I nästan 2000 år har bara ett fåtal tagit del av vårregnet. Höstregnet kommer att komma de troende till del, för att återupprätta den fallna församlingen till Kristus-likhet och sedan fortsätter det till judarna.
       När kommer höstregnet? Både judar och församlingen har avfallit från vad som gavs i Evangelierna och Apostlagärningarna för 2000 år sedan. Guds Ande säger, (Hos.5:15) Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. Det är tydligt att Herren lämnade Israel och församlingen till deras egenvilja och falska ledarskap. Mitt i nöden, som redan har börjat, kommer det att bli ånger och omvändelse. Hans folk kommer att säga, (Hos.6:1) "Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss.  (2) Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. (3) Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn (eng. övers. latter rain=höstregn) som vattnar jorden." Herren vill komma som ett höstregn. Den Helige Ande kommer att uppenbara sig i dem som mottar Honom, Jesus Kristus. Vi ser att på morgonen den tredje dagen kommer höstregnets utgjutelse att ske för att ge kraft och återupprätta efter en två-dagars (2000 år) avfallsperiod.
      Vad är dessa två dagar och när inträffar den tredje dagens morgon? (2 Petr.3:8) Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Om man läser det som de tidiga kyrkofäderna har skrivit, kan jag berätta för er att de i allmänhet trodde på den 1000-åriga profetiska dagen och att ändetiden skulle komma efter sex dagar räknat från begynnelsen. Hinduer, muslimer och judar trodde också på detta. I ”The Rise and Fall of The Roman Empire” skriven av Gibbon, sa att de första kristna trodde detta. Jag har i Skriften funnit över ett dussin häpnadsväckande uppenbarelser genom att använda tusenårsdagarna och de pekar fram emot den tid som vi lever i idag. Bibeln dukar fram dessa sju profetiska 1000-årsdagar. Dessa dagar räknas alltid från den förste Adams skapelse eller från födelsen av den ”siste Adam” (1 Kor. 15:45), Jesus Kristus. Det var 4000 år eller fyra dagar mellan den förste och ”siste” Adam. Sedan Jesu dagar har kalendern tubbats på i stor utsträckning, men de flesta tror att vi har kommit till den tredje dagens morgon eller begynnelsen på det tredje årtusendet sedan den ”siste” Adam. Det är också på morgonen den sjunde dagen eller början på det sjunde årtusendet sedan den förste Adam. Det är då ändetiden börjar och Gud slutför sitt verk.(1 Mos.2:2) På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Enligt denna förebild fullbordar Gud sitt skapelseverk på morgonen den sjunde dagen, också kallad den tredje dagen enligt en annan förebild, och sedan vilar Han. Utgjutelsen av höstregnet som kommer snart, kommer att återupprätta de sanna troende till helighet, kraft och tjänst för Jesus.
Som Salomo sa, ”Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.” (Pred.1:9) Det som hände med vårregnet i Apostlagärningarna kommer också att hända under höstregnets apostlagärningar i våra dagar. Den förföljda, Andefyllda kvarlevan kommer genom tecken och under att bringa väckelse till dem som älskar sanningen över hela världen. Vårregnet erbjöds först till Israel, men eftersom många smädade, gavs det till hedningarna. Höstregnet kommer först att ges till hedningarna, men när många av dem smädar, kommer det att ges till kvarlevan av Israel. Jag tackar min Gud för att jag genom Hans nåd inte var omedgörlig utan tog emot Hans vårregn. Det har gett mig ett mirakulöst liv, där Gud gett mig sin försörjning, men höstregnet kommer att bli ännu härligare. 
Har alla troende den Helige Andes vårregn? Jesus sa till sina lärjungar, Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron….(Matt.19:28) Pånyttfödelse (eng. regeneration) kommer från det grekiska ordet ”ny födelse”. Lärjungarna var födda på nytt, men hade inte den Helige Ande, för Jesus sa till dem,.. ”han förblir hos er och skall vara i er.. (Joh.14:17) Senare sa Han till dem, Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen….ända till jordens yttersta gräns." (Apg.1:8) När Anden kommer, får vi den kraft vi behöver för att bli Jesu vittnen. Lärjungarna kallades för kristna, därför att de gjorde Jesu gärningar.
Den avfälliga församlingen i våra dagar har undanhållit många från att bli uppfyllda av denna kraft genom att säga att alla som är födda på nytt automatiskt har den Helige Ande. Uppenbarligen lärde inte Jesus detta och inte heller lärde Hans lärjungar detta senare. Paulus trodde inte detta. (Apg.19:1) Där träffade han några lärjungar, (2) och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten." Dessa lärjungar hade inte erfarit uppfyllandet av Anden. (6) Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Varför skulle troende behöva förbön för att erhålla Anden om det var automatiskt? Som i varje nytestamentligt fall, visste de om ifall de undfått Anden genom tecken och gåvor.
(Apg. 8:14) Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. (15) Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, (16) eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. (17) Apostlarna lade då händerna på dem och på dem och de tog emot den helige Ande. Döpta troende fick inte den Helige Ande förrän apostlarna kom och bad för dem. 
Vår ande måste födas på nytt innan den Helige Ande vill komma och bo i den. De förlorade kan inte ta emot Anden för Jesus sa,  ”Sanningens Ande som världen inte kan ta emot…” (Joh.14:17) Förbundets löfte säger klart att de som har ”en ny ande” kan få ”Min Ande”. (Hes.36:26) Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. (27) Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. När Guds Ande kommer för att bo i vår pånyttfödda ande, kommer Han att ge dig kraft att lyda Ordet.
Jesus hade två andar, en pånyttfödd, mänsklig ande och en Helig Ande, Guds Ande. När vi blir frälsta, tar vi emot den pånyttfödda ande som är Hans avbild kallad ”Kristi Ande”. Endast då är vi kapabla att ta emot Guds Ande in i det heliga pånyttfödda tempel byggt för kraft. Lägg märke till den klar skillnaden mellan dessa två tillstånd. (Rom.8:9) Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. (Guds Ande ger oss kraft till att vara andliga) Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Om vi inte har Kristi Ande är vi inte pånyttfödda. (10) Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. Kristi Ande ger inte kraft till vår fallna kropp utan ger oss Livets Ande. (11) Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. När vi tar emot Guds Ande, ger Han oss son kraft och ger liv åt våra kroppar som Han gjorde med Jesus.
    (Apg.5:32) Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom." Lyd, käre vän, och ta emot. Om du är född på nytt, be då om Hans Ande.  (Luk.11:13) Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" Gud ger bara den Helige Ande till dem som tillhör Honom. (Apg.2:18) Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Med höstregnets kraft, kommer Gud att fullständigt tillintetgöra syndens och dödens förbannelse i dem bland Hans folk som är de trognaste. (1 Kor.15:51) Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, (52) i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Lägg märke till att vi alla skall förvandlas vid den sista basunen, som äger rum i slutet av vedermödan, när Gud tar över världen.  (Upp.11:15) Den sjunde ängeln blåste i sin basun. (den sista basunen) Då hördes i himlen starka röster som sade: "Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter." Vilka är dessa människor som inte kommer att dö utan bli förvandlade vid den sista basunen? Alla som syndar kommer att dö. (Hes.18:4,20) Den som syndar skall dö…. Jesus sa till sina lärjungar att de måste förlora sina liv för att vinna dem. (Matt.16:25) Den som vill bevara sitt liv (själ) skall mista det, men den som mister sitt liv (själ) för min skull, han skall vinna det. Det grekiska ordet för ”liv” är i denna vers psuche eller ”själ”. Vår själ är vårt sinne, vår vilja och våra känslor. Jesus sa att vi måste förlora vårt köttsliga sinne för att vinna vårt andliga sinne, vår andliga vilja och våra andliga känslor.  
Även om alla Guds utvalda kommer att förlora sina liv, så kommer alla inte att dö fysiskt. Några kommer att bli förvandlade utan att dö därför att de har redan dött till sina gamla liv.(Rom.8:6) Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. De som har ett köttsligt sinne måste dö, så att Andens sinne kan leva. Alla som inte har övervunnit synden i sitt sinne, vilja och känslor måste dö. (Rom.6:23) ”Ty syndens lön är döden..” Synden måste övervinnas innan den fysiska döden kan övervinnas. Jesus dog för att ge oss kraft att förlora våra gamla liv, för att vinna Hans liv och till att få ett blod som täcker oss så att vi kan bli accepterade under denna process. Denna process kan bli slutförd i en fruktbärande lärjunge vid hans fysiska död om han inte skulle dö i sig själv men han ännu är i livet. Denna process kan också bli slutförd i detta livet när vi dör i oss själva genom tron på vad Jesus gjorde på korset. Det finns ingen dödens förbannelse i bibeln på dem som inte syndar. Hanok och Elia symboliserar dessa människor som inte kommer att dö därför att de vandrade i tro på Gud. Jesus övervann i Sin första kropp så att Han kunde göra det i sin andra kropp, som utgörs av de troende som tar korset på. Han utplånade allt i det gamla livet, även den siste fienden, döden.  (2 Tim.1:10) Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Efter det att Gud utplånat vilddjurets, skökans och det gamla livets reglemente, kommer Gud att göra slut på döden. (1 Kor.15:24) Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. (25) Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. (26) Som den siste fienden berövas döden all makt, (27) ty allt har han lagt under hans fötter.
En fiende som fortfarande har makt och som regerar över Guds folk är köttets gamla liv. (Rom.8:7) Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Jesus vann över dessa fiender på korset för oss, men vi måste vandra i tro för att se det bli uppenbarat. Uppståndelsen och Jesu tillkommelse, som båda två utplånar döden, är i slutet, när han kommer att ha utplånat allt annat välde över Sitt folk, inte sju år innan slutet medan dessa regerar. Jesus sa, ..”jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.” (Joh.6:44,39) Det finns ytterligare en uppståndelse för de som har dött rättfärdiga, så alla är inkluderade. (Upp.20:4; 1 Kor.15:22-24) Jesu tillkommelse sker då. (1 Tess.4:15-17)
(Joh.11:25) "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, (uppståndelsen)(26) och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Om den första delen av denna mening talar om fysisk död, så var säker på att den sista delen talar om samma sak. För att bevisa kraften i Guds frälsning, kommer Han i dessa sista dagar att återupprätta tron på att Jesus har utplånat synden och döden. Då kommer somliga att undkomma döden. (Hebr.11:5) Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Tron att bli en övervinnare kommer att bli upprättad av höstregnet. (2 Tess.1:10) när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.
När kommer detta att ske? Jesus gav oss en tydlig ledtråd i denna förebild, (Matt.16:28) Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike." Lägg märke till att Han sade att några av dem som står ”här” kommer inte att dö förrän de ser Jesu tillkommelse. Vad är här? Det är en förebild på att de stod i slutet av de sex dagarna eller 6000 åren, som vi kan se i nästa vers.  (Matt.17:1) Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. (2) Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.
Några som lever idag kommer att se Jesu tillkommelse, därför att vi har just passerat de sex dagarna eller de 6000 åren. Vi är nu ”sex dagar därefter”, på morgonen den sjunde dagen, när Petrus, Jakob och Johannes såg Jesu tillkommelse i Hans förhärligade kropp. Som förebild, så tre lärjungar Jesu tillkommelse utan att dö. Petrus, Jakob och Johannes som var de lärjungar som stod Jesus närmast, förebådar vi som lever och är kvar till Herrens ankomst…” (1 Tess.4:15) De två vittnena representerar martyrer som återuppstår vid den sista basunen (Upp.11:12,15). Dessa två grupper tjänar som en förklaring på uppståndelsen och uppryckelsen när Jesus kommer och uppfyller Ordet.


Inga kommentarer: