Summa sidvisningar

onsdag 4 februari 2015

KAPITEL 17

Metoder och Guds ära

Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud (1Kor.1:27-29).

     Guds metoder kommer alltid att anses dåraktiga, svaga, oansenliga och föraktade av världen och den världsliga kyrkan. Av min far ärvde jag problem med mina bihålor och besvär med infektioner i innerörat. Innan jag kom till Herren hade mina trumhinnor spruckit flera gånger på grund av dessa infektioner. Jag bävade varje gång, för det var mycket smärtsamt. Min hörsel var dessutom nedsatt på grund av ärren på trumhinnorna.

    Jag hade också nässpray med mig hela tiden, året runt, liksom min far, för att hålla bihålorna öppna. Detta fick till följd att slemhinnorna i näsan blev förstörda, vilket gjorde problemen ännu större. På grund av allt detta började jag använda saltvatten som nässpray, men det fungerade inte lika bra. Penicillin blev värdelöst liksom C-vitamin.

    En kort tid efter att jag kommit till Herren upptäckte jag att jag inte behövde söka helande mera eftersom jag var helad i Jesu sår för 2000 år sedan. Jag kastade bort nässprayen och mina C-vitaminer i tro. Min näsa och mina bihålor har inte varit täppta sedan dess, inte ens då jag har varit förkyld. Jag har inte heller haft spruckna trumhinnor.

   Detta har jag vittnat om till många som också har kommit till tro och blivit helade. Efter att ha försökt rädda mig själv genom mänskliga metoder gav Gud tro att upptäcka det som Han har gjort. Guds metod var tro på Honom, kombinerad med min egen svaghet.

  Han sade: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” (2Kor.12:9).

   Tro är dåraktig, svag och oansenlig för världen men den för med sig Guds kraft.

    Innan jag kände Herren ansökte jag om ett jobb vid Exxon. Deras hälsokontroll visade att jag hade nedsatt hörsel på grund av ärrade trumhinnor och missljud från hjärtat som jag hade haft ända från liten. Det var nära att de inte hade anställt mig alls. Några år senare efter att jag upptäckt Herren och Hans metod, blev jag kallad in för en hälsogranskning igen.
 
    Nu fanns inga tecken på nedsatt hörsel eller missljud på hjärtat. Min höga frånvaro i sjukjournalen som berodde på detta fick också en helomvändning. Världsliga metoder misslyckades för mig, men tro på löftena förde med sig en fantastisk befrielse. Ära till Gud!

    Nyligen tittade jag på en rapport i nyheterna om antibakteriell tvål.

    De sade att den slutliga effekten var att bakterierna inte alls försvann utan de blev i stället resistenta.

    Vad gjorde penicillin annat än skapade antibiotikaresistenta bakterier, mot vilka det inte finns något medicinskt botemedel i sikte?

    Växtbesprutning, som utförs för att ta bort skadeinsekter, lakar ut ur jorden och rinner ner i vattendrag och hamnar slutligen i dricksvattnet och förorsakar på så sätt en mängd sjukdomar.

    Fluor som finns i tandkräm är ett dödligt gift. I Journal of the American Medical Association Vol. 284 26 Juli 2000 finns en rapport om att läkare står för den tredje högsta dödsorsaken i USA och förorsakar 250000 dödsfall varje år av iatrogeniska orsaker! Iatrogen är definierad som sjukdomsbilder som orsakats av läkarvård eller sjukvård. Om detta är vad deras organisation erkänner, så vad är då sanningen?

    Siffrorna är mycket högre. Om detta är, som en del tror, den metod som Gud föredrar vid helande idag, så gör Han tydligen en hel del misstag. Jag har en god vän som är läkare, John Farmer, som föredrar att inte använda mediciner.

    Han har berättat för mig att han ber för de patienter som har tro för helande, med bra resultat. Problemet är att de flesta inte är intresserade av befrielse från sin förbannelse om det innebär omvändelse och tro, så han gör vad han kan.
   
     Min mor tog en viss medicin i åratal. En dag läste hon en artikel i Det Bästa om biverkningar av mediciner. Biverkningarna från den medicin som hon tog var bröstcancer och glaucoma, och hon hade dem båda.

     Min fars favoritläkare berättade för honom efter en undersökning: ”En sak är jag säker på, du kommer inte att dö av en hjärtattack. Ditt hjärta är som hos en mycket yngre man.” Ungefär en månad senare hade han en allvarlig hjärtattack. Jag blev övertygad om att det var på grund av en medicin som han tog för bättre syresättning av blodet, eftersom han hade mistat en lunga på grund av rökning.

     Två nära vänner tog en medicin som hade den bieffekten att den förstörde deras njurar. Deras läkare erkände detta också. Människor byter förbannelsen mot en annan och ibland multipliseras den, men de kan inte befrias genom sina egna ansträngningar. Om de kunde det så var Jesu död förgäves. Jag tror att det är Guds strävan att försöka få oss att förstår, att det inte finns någon varaktig befrielse från förbannelse förutom hos Gud genom Jesus Kristus. Världens typ av befrielse är en villfarelse, för i sista hand misslyckas dess gudar. Gud vill att vi ska genomskåda detta.

     Man har sagt oss att Gud nu använder moderna metoder för att befria från förbannelsen. Guds metod är alltid gratis. Den är frälsning av nåd, som är den oförtjänta ynnesten från Gud, som inte kostar något. Varken Jesus eller Hans lärjungar krävde någon betalning för helande, befrielse eller någon annan form av frälsning. Världens metod kostar alltid. De fattiga går ofta obehandlade tills de dör.

     I Guds rike blir alla behandlade om de bara har tro. Gud längtar efter att använda samma metod som Han använde i Skriften, trons Ord, för det är det enda som inte ger någon ära till människor. Till exempel, om en kristen blir frisk från någon sjukdom då han är under läkarvård och får mediciner, vill alla veta vad det var för medicin som hjälpte eller vad läkaren heter.

     Gud vill inte dela sin ära med någon annan. Jag fördömer inte dem som använder sig av läkare eller mediciner. Jag erbjuder bara den goda nyheten att Jesus redan har helat dig för nästan 2000 år sedan. Allt vi måste göra är att läsa Nya Testamentet en gång för att få reda på att Gud inte använder människors metod. I den kommande ökenvandringen kommer vi att behöva förstå detta.

    Snart kommer Guds folk inte att kunna köpa eller sälja med världen. Då kommer alla att bli tvingade ut i en ökenvandring där det inte finns någon dyrkan av denna världens gudar. För Guds folk kommer det att råda en stor brist på läkare, mediciner, jurister, bankmän, psykiatriker, försäkringar, mat, rent vatten och så vidare.

   Då kommer vi att se Guds kraft i människors svaghet (1Kor.12:9,10). Församlingens metoder att skaffa försörjning är idag den samma som världens, och därför är församlingen accepterad av världen. Gud har en speciell metod att tillhandahålla befrielse från förbannelsen som inte kostar någonting, som inte ger någon ära åt människor, och som bevisar Hans suveränitet.

    (Kor.1:28) och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, (29) för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

     Vi ser här att Gud valde att använda något som inte existerar i den fysiska verkligheten för att tillintetgöra de saker som existerar. ”Det som inte var till ” är de löften i Ordet som vi inte ser fullbordade. ”Det som var till” är det som är förbannat, såsom synd, sjukdom, brist, och som Gud vill ”göra till intet” Om du är sjuk till exempel, så är det något som är till, men ”genom vars sår vi är helade” är något som inte finns i den fysiska verkligheten.

    Gud valde tro på detta löfte som inte är till för att göra sjukdomen till intet. Jesus och lärjungarna använde Guds metod för att handskas med förbannelsen genom att ”kalla på det som inte är, som om det vore till ” (Rom.4:17). De helt enkelt kommenderade det som utfört i överensstämmelse med löftena. De valde inte det som är till, såsom läkare, mediciner, psykiatriker, och annat sådant, för att göra till intet det som är till såsom sjukdom, plåga, brist och annat sådant. Det som syns i denna förbannade värld är det som är till.

     (Hebr.11:3) Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

     Guds metod är att använda Ordet och inte det fysiska som vi ser, precis som i evangelierna och Apostlagärningarna. Då man smörjer med olja är det inte oljan, utan tron som helar. Olja är bara en symbol på den Helige Ande. Paulus' duk helade inte, det var kraften från hans tro (Apg.19:12). Någon kunde tro att Jesus ibland också använde sig av något synligt, som då han gjorde lera med sitt spott för att hela en blind man i Johannes 9:6,7.

     Det var inte leran som helade hans ögon, utan troshandlingen att han sköljde bort den ur sina ögon. Lera symboliserar den köttsliga naturen och det som är till (Job 10:9; 33:6; Jesaja 29:16; 45:9) precis så som människan blev skapad av lera (på svenska: stoft, översättarens anm.).

   Med andra ord, våra ögon måste bli renade från att se genom ögon av lera. Vi behöver de andliga ögonen för att se löftet genom tro.

     (2Petr.1:3) Ty allt som hör till liv (grekiska: zoe, ”Guds liv”) och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.

     Genom våra andliga ögon måste vi se att Jesus redan har givit oss sitt liv och sina välsignelser. Vi behöver bli renade från köttsliga ögon vilka håller oss på avstånd från Guds välsignelser.

En oandlig människa (av lera) tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas (grekiska: ”prövas” eller ”ses”) på ett andligt sätt. (1Kor.2:14).

    Förresten, anden från Jesu mun symboliserar det som kommer ut ur Herrens mun och som ger liv till en människa; Ordet eller manna (5Mos.8:3; Joh.1:1-3; 6:33,51).

     Jag känner en predikant som sade en gång: ”Orsaken till att Paulus gjorde alla de där miraklerna var att Lukas, läkaren, var med honom.” Fel!

     Inte i en enda vers ser vi Lukas använda några läkarfärdigheter, vilka dessutom aldrig skulle ha kunnat resultera i något mirakel.

     Det grekiska ordet iatros är felaktigt översatt med ”läkare” men det betyder ”helare.” Iatros är ockå använt för Jesus som ”helare.” Översättare för gärna fram sina moderna idéer här. ”Läkare” betyder ”någon som praktiserar medicin,” vilket Jesus och apostlarna aldrig gjorde. Termen som används för medicin är på grekiska pharmakia (”farmaci”) och är översatt med ”magi” eller ”trolldom,” som Paulus kallade ett verk av köttet i Galaterbrevet 5:20.

     Nationerna är vilseledda med pharmakia (Upp.18:23). Lukas var en helare på samma sätt som Jesus och de andra lärjungarna. Det torde verka underligt för dessa människor att Jesus och Hans lärjungar inte använde ”det som är till” för att förmedla helande eller befrielse. Om Paulus' näsduk hade kraften att hela, så varför kunde den inte hela innan han rörde vid den? Den var endast ett medium för att föra den helande smörjelsen till de sjuka genom tro.

      Jag har bett över näsdukar, vatten eller folk som media och sett helanden. En broder, vars fru var mycket sjuk, kom in till vårt möte. Han var mycket bekymrad och på gränsen till tårar angående detta. Brodern var inte ännu övertygad om att han behövde bli fylld med den Helige Ande. Då jag inom mig frågade Herren vad jag skulle göra, så kom det till mig att jag skulle be över honom och föra över helande kraft till honom, vilket jag också gjorde.

      Sedan sade jag: ”Nu broder, ska du gå och lägga dina händer på din fru och hon kommer att bli helad.” Han var inte övertygad att helande var något som vi idag har rätt till, men han gick hem för att lägga händerna på sin fru. Då han gjorde detta blev hon helad och han kom tillbaka upprymd. Du förstår, det är inte mediet, utan den helande kraften som är manifesterad genom det, som gör det, eller i detta fall brodern själv, genom tro. Jesus överförde auktoritet till lärjungarna till att hela innan de hade tagit emot den Helige Ande.

    Så hur ska vi använda Guds metod över ”det som inte är till”?

    Genom att ”kalla på det som inte är, som om det vore till” (Rom.4:17). Med andra ord, instämma med löftet och anse det utfört. Gud väljer att använda ”det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.” (1Kor.1:28,29).

  Gud vill inte använda människors påhitt, för Han vill själv ha äran. Gud frälsar inte genom våra egna gärningar utan genom att få vår blick vänd bort från problemet och i stället på löftet. Andra Korintierbrevet 4:17,18 undervisar att vårt lidande kommer att vara tillfällig om ”vi inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga.”

     Då israeliterna vände bort blicken från ormbetten (förbannelsen) och mot ormen på pålen (Kristus som blev vår förbannelse [Joh.3:14]), så blev de helade (4Mos.21:4-9).

     Som vi såg så hade Paulus' ”törntagg i köttet”. Det hade ingenting med sjukdom att göra utan den var en demon som förde honom in i ödmjukande omständigheter, där han var svag i sig själv så att Guds kraft kunde vara närvarande för att frälsa honom.

     Hans råd till Timoteus gör en del människor frågande angående detta att använda botemedel. I texten kan vi se att synd är ämnet både före och efter versen i fråga.

    (1Tim.5:22) Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.
(23) Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta. (24) Vissa människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg. Andras synder kommer först senare i dagen.
(25) På samma sätt ligger de goda gärningarna i öppen dag, och de som inte gör det kan ändå inte förbli gömda.

     Ordet som ibland är översatt med ”skröpligheter” asthenia betyder egentligen ”svagheter” och ses klart i andra texter där samma ord är riktigt översatt (i detta fall är det rätt översatt på svenska, översättarens anm.).

(1Kor.1:25) ... Guds svaghet är starkare än människor.

   Nu kan vi se att Gud inte är skröplig eller sjuk, så detta ord måste vara ”svaghet.”

(2Kor.13:4) Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna.

    Vi vet att Jesus Kristus inte blev korsfäst på grund av skröplighet utan på grund av svaghet, för Han försvarade sig inte då han blev förd inför Pilatus och de judiska ledarna. Timoteus upplevde andlig svaghet för vilken den enda hjälpen var det andliga vinet från Jesu natur.

      Magen eller buken ansågs som centrum för ledarskap hos en världslig människa. Man ansåg att den var ledd av lustarna hos köttet som i sin tur var ledd av synd.

(Fil.3:19) De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.

    Petrus sade om dem som återvände till sina synder att ”ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.” Svinet identifierar dem som är tjänare för sin egen köttsliga aptit.

      Å andra sidan så ansågs vin vara ett botemedel mot träldom till synd. Vin representerar Jesu blod.

(Matt.26:27) Och han tog en bägare (med vin), tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick alla av den. (28)Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. (29) Jag säger er: Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min Faders rike."

     Genom vårt eget blod har vi ärvt lustarna från det syndfulla köttet och genom Jesu rena blod är den naturen tillintetgjord.

(3 Mos.17:11) Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.

Hans blod är i oss så pass att vi kan ångra oss och ta del av livet i Hans Ord.

(Joh.6:53) Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. (54) Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Att ta del av blodet eller vinet handlar om att vandra i Hans Ord genom tro på Hans blod som blev givet åt oss.

(1Joh.1:7) Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Den samverkande fruktbara tron som bor i Kristi kropp är svar på frågan varför Jesaja valde en fikonkaka till Hesekiels böld.

(Jes.38:21) Och Jesaja sade att man skulle ta en fikonkaka och lägga den som plåster på bölden så att han blev frisk.

Fikonen här representerar Kristi kropp eller Israel, liksom då Jesu varnar för att inte bära frukt.

(Luk.13:6) Sedan berättade han denna liknelse: "En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. (7) Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden?

(Upp.6:13) Himlens stjärnor (Abrahams säd) föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas.

    Jesus identifierade de rättfärdiga som de som står under fikonträdet då han såg Nathanael där, som en israelit utan svek. (Joh.1:47-50). Observera att i versen innan ”fikonkakan” blev lagd på bölden, uttrycktes tro inför Gud genom helandet av Hesekiels kropp då helgonen i ”HERRENS hus” prisade Gud för detta. Det var fikonens tro som sög ut giftet ur bölden.

(Jes.38:20) HERREN skall frälsa mig, och mina sånger skall vi spela i alla våra livsdagar i HERRENS hus.

Fikonkakan var en naturlig liknelse som representerade en andlig händelse, precis som i Jesu liknelser om att så vete och havre o.s.v.
Inga kommentarer: