Summa sidvisningar

onsdag 4 februari 2015

KAPITEL 12

Herraväldets kärl genom tron

Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. (Mark.11:23)

Ordet ”någon” inbegriper dig och mig. Vi är kalla att utöva herravälde genom trons talade ord. När vi utövar herravälde i tjänsten, är det genom att befalla precis som Jesus och Hans lärjungar gjorde. La du märke till att när de betjänade andra, så bad de inte Gud om att hela, befria eller ge dem vad de behövde? Utan de befallde dessa saker därför att de visste att Gud redan garanterat dem till Hans förbundsfolk. (Fil.4:19) Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. De såg dessa saker som redan utförda på korset och Guds löften som vår auktoritet att utföra dem. (2 Petr.1:3) Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har Hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Honom, som har kallat oss genom Sin härlighet och ära. (4) Genom dem har Han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, …..

Herren regerar fortfarande genom dem som har ett förnyat sinne genom Ordet. (Upp. 5:9) Och de sjöng en ny sång:"Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. (10) Du har gjort dem till ett konungadöme,
till präster åt vår Gud, och
de skall regera på jorden." Innan sigillen med domarna i vedermödan öppnas, säger Ordet att Guds heliga skall regera på jorden. Vi har auktoriteten att regera som Jesus regerade, därför att Han bor i oss genom Ordet som vi lägger på våra hjärtan. Ju mer av Ordet vi accepterar, desto mer kan Han leva genom oss därför att Han är Ordet. Han säger ”de skall regera på jorden”. Jesus gav oss ett exempel på det herravälde som Guds Son kunde uppenbara genom människosonen. Han gav oss ett exempel på vad människan blev sänd att göra med Guds Ord och Anden i honom. Sedan utrustade Han sina första lärjungar med detta och sände ut dem för att göra samma sak.

(Matt.28:19) Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn(20) och lär dem att hålla allt vad Jag har befallt er. Och se, Jag är med er alla dagar intill tidens slut. Apostlarna skulle göra lärjungar och ge dem samma auktoritet och befallningar som de hade tagit emot och sedan göra dessa till lärjungar i sin tur för att på så sätt fortsätta ända fram till våra dagar. Vi borde alla ha tagit emot samma auktoritet, befallningar och gåvor från våra lärare som gavs till de första lärjungarna. Vad hände? Jo, mänskliga, avfallna, religiösa traditioner hände! Lydnad till Jesu befallning skulle ha åstadkommit en geometrisk progression från Hans dagar fram till våra dagar som skulle ha skakat världen. Jesus sa att Han skulle vara med lärjungarna på detta sätt ”tills världens slut” (eng. end of the world). Eftersom inte de första lärjungarna var kvar så länge, talade Han tydligen också till oss.

Vad befallde Han dem då, så att vi kan veta vad Han befallde oss? Jesus befallde oss att vandra i Hans fotspår. (Joh.20:21)…. Som Fadern har sänt Mig sänder jag er." (Matt.10:8) Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Vi har fått samma auktoritet som Jesus och Hans första lärjungar att utföra samma gärningar. (Joh. 14:12) Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. De som tror kommer att bli kärl för Guds suveräna herravälde på jorden. Vi måste lyda alla dessa befallningar som Jesus gav dem. Missionsbefallningen (the Great commission = det stora uppdraget) har skickats vidare till oss från Herren. När vi gör lärjungar, måste också vi skicka vidare befallningen att göra dessa saker. (Mark.16:15) Och Han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Detta blev inte bara sagt till de första lärjungarna, för de gick varken ut till hela världen eller predikade för hela skapelsen. Lärjungar kommer att avsluta detta arbete i våra dagar.

Var snälla och lägg märke till i följande vers att Jesus talar om för Sina apostlar hur man kunde känna igen dem som trodde på deras Evangelium. (16) Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. (17) Tecken skall följa dem som tror detta. (tecken åtföljer de troende) I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. (18) De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."  Dessa tecken var ej endast för de första lärjungarna utan för de som kom efter dem och trodde evangeliet. Så läran om att dessa tecken bara fanns på apostlarnas tid är helt klart en lögn som har gjort många av Guds folk kraftlösa.

(2 Tim 3:1) Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider (2) Människorna kommer att…(5) ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! Vi är befallda att lämna människornas kraftlösa, icke skriftenliga, religiösa institutioner. Somliga tror att dessa ting bara händer de människor med gåvor i helande, mirakler eller tro. Jesus sa Amen säger jag er: Om någon säger …och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. (Mark. 11:23) Vem som än befaller utan tvivel skall få det. Det inbegriper alla som tror på det sanna evangeliet. Aposteln Paulus sa att han predikade ”genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. (Rom.15:19) Att predika Kristi evangelium är att demonstrera dess kraft att befria från förbannelsen. Världen är trött på att höra att Jesus frälsar. De vill se det. Somliga tror att dessa ting bara händer de supermogna helgonen. Att bli mogen är att vara som ett barn, att helt enkelt acceptera vår Faders Ord. (Ps.8:2) Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare. Gud använder spädbarnens munnar för att tala ut ord till att förgöra Hans och våra fiender. Både andligt och fysiskt sett små barn med lite kunskap kommer att se tecken och under och kommer att sätta andefurstar och makter på plats. Jesus sa till sina ’fullväxta’ lärjungar, "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. (4) Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. (Matt.18:3,4) Bara de som blir som ett barn kommer in i och får del av riket, men vad är riket? Riket är där Guds vilja är perfekt utförd och där det inte finns någon förbannelse. (Matt.6:10) Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Han använder våra böner för att ta ner himmelriket till jorden. Det finns ingen förbannelse i himlen. (Matt.10:7,8) Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här (grek ”nära”). Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Efter att ha blivit befriad från förbannelsen, har himmelriket kommit till oss och vi kan ta del av himmelriket och ge det till andra som tror.

En gång klagade min fru på att tvättmaskinen hade slutat att fungera. Jag berättade det för mina barn och bad dem att lägga händerna på den och befalla den att gå. De lydde med en barnslig tro och den startade omedelbart. Vid ett flertal tillfällen när vi körde i stormigt regnoväder, sa jag till dem att peka mot himlen och befalla regnet att upphöra. Barn är inte stolta och bryr sig inte om ifall de ser dumma ut inför andra. De befallde, Gud hedrade deras tro genom att låta regnet upphöra, ibland omedelbart.

Alldeles i början av vår flytt till Florida, fann mina barn en ekorre på vägen som hade brutit ryggen. De kom till mig och ville att vi skulle behålla den och ta hand om den. Jag sa till dem att vi skulle inte bry oss om besväret med att ta hand om en ekorre utan de skulle bara befalla att den skulle bli helad. Det gjorde de och han sprang uppför trädstammen. Några år senare gjorde de samma sak för en annan ekorre som hade fallit från en ek på vår gård. De bad många gånger för Mary och mig med kraft.

En het dag tog jag ut gräsklipparen för att klippa gräset. Jag drog och drog och försökte starta den tills jag svettades ymnigt. Jag kontrollerade att det kom en gnista och det gjorde det inte, så jag kallade på pojkarna att be en överenskommelsebön. Vi befallde gräsklipparen att fungera. Jag vet inte om gräsklipparen någonsin fick någon gnista, men den fungerade. En gång såg jag en ensam sko på verandan på framsidan av huset och jag ropade på pojkarna för att ge dem en avbasning. Jag sa, ”Jag har sagt er att aldrig lämna era skor på verandan, därför att en hund skulle kunna ta en av dem och springa iväg och vilken nytta har man av den sko?” Jag begrep senare att jag hade fått exakt det som jag hade uttalat med min mun. Barnen och jag genomsökte tomten runt huset och grannens tomt också, men utan resultat, jag sa, ”Låt oss be och komma överens om att Gud lägger i hundens sinne att komma tillbaka med skon.” Barn har alltid lätt för att tro. Vi tog varann i händerna och bad. Nästa dag tittade vi ut genom perspektivfönstret och vad tror du vi såg? En lös hund kom in på vår tomt med skon i sin mun och släppte den på verandan framför huset. Halleluja! Lär era barn en enkel tro och släpp inga teologer nära dem.

Trots våra misslyckanden och svagheter, borde vi kunna ta emot denna auktoritet från Herren som små barn. Genom Guds nåd har jag befallt ögon att bli återställda, ben lagade, cancer att ge sig iväg, sjukdomar att ge sig iväg, stoppa blödningar, att återställa blodtryck, att få pumpar att sluta läcka, att ge en generator nya kullager, att få en rykande motor att sluta att dra olja, att stoppa orkaner eller ändra dess riktning, stormar att stanna och vända om, att få mullvadar att försvinna från min tomt, att se till att mullvadssyrsor försvann från min tomt, bensin i tanken, motorer att starta för att nämna några. Ingen av de situationer ovan har varit utan vittnen. Ändå var det ”inte jag utan Kristus” som bor i mig genom ordet. Gud har inte lämnat oss utan hjälp . Vi har lämnat Honom utan hjälp. Han önskar att använda oss som kärl till att utföra Hans gärningar. (Fil.4:13) Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Gud vill att vi skall befalla och inte tvivla. Jag predikade i en missionskyrka i Pensacola. En flicka kom fram och blev frälst. Hon antydde att hon hade ett problem och hon ville prata om det. Hon var upprörd över att hon nyss hade dödat sin ofödda baby. En man av en annan ras som var bekant med hennes make hade våldtagit henne. Hon var rädd att hennes make skulle komma på det och att det då skulle bli problem. Tre dagar innan hade hon varit på en vårdcentral där de hade tagit blodtrycket, gjort en ultraljudsundersökning och gjort ett fostervattensprov. De dödförklarade barnet och gav henne en tid för att utföra en abort.

När hon talade, fick jag en ingivelse att fråga henne om det fanns någon som hon inte hade förlåtit. Hon sa att det fanns den läkare som hon trodde avsiktligen hade aborterat ett av hennes barn. Jag sa till henne, ”Eftersom du precis har gjort samma sak, tycker du då inte att det är bäst att du förlåter honom?” Hon höll med om det, så jag föreslog att hon skulle be för honom, vilket hon också gjorde. Jag frågade henne om hon ville bli fylld med den Helige Ande. Efter en kort undervisning om dopet i den Helige Ande, ville hon detta och vi bad. Fastän hon var en mycket tystlåten flicka, blev hon sprudlande glad när hon fylldes med Anden. Nästa sak jag kom att tänka på och som jag också sa var, ”Jag tror Herren vill återuppväcka din baby.” När jag sa detta, lämnade pastorn, hans sekreterare, en diakon och några andra damer som alla satt nära mig, rummet. Jag brydde mig inte om det, utan fortsatte. Jag bad Mary att lägga sin hand på flickans mage och vi befallde livets Ande att komma tillbaka till babyn. Jag instruerade sedan flickan hur hon skulle vandra i tro och lämnade rummet. En dörr öppnades när jag gick nerför korridoren och pastorn drog mig in i i rummet, där jag också såg de andra som hade lämnat rummet. Han sa, ”David, Gud kommer inte att göra det för henne.” Jag sa, ”Varför inte?” Han sa, ”Hon dödade sitt barn.” Jag sa, ”Jag tror inte du förstår nåd. Det är en ny skapelse därinne och hon är inte skyldig till vad den gamla människan gjorde. Och dessutom, om jag nu vill tro det, varför försöker du förstöra min tro?” Sedan lämnade jag rummet. Flickan stannade på missionen den natten, men hon kallade på mig nästa dag. Hon sa att hon ville gå till vårdcentralen, men ingen ville följa med henne dit. Jag sa att jag gärna följde med henne. På vägen till vårdcentralen påminde jag henne om att lyda Jesus enligt Mark.11:24 och sa också till henne att tro att hon hade tagit emot det som hon hade bett om. Hon var mycket barnslig i sin tro och allt detta var nytt för henne, men hon respekterade Ordet.  

På vårdcentralen förebrådde de henne för att hon inte gjort abort och sa till henne att hon satte sig själv i fara. Hon sa till doktorn att hon ville att de skulle kolla babyn igen. Han gick med på det och skickade in henne i ett annat rum med en skötare som kunde använda de tekniska apparaterna. Han kollade upp henne med hjälp av en ultraljudsapparat och en EKG-apparat. Han såg inga tecken på liv och babyn hade inte rört på sig på fyra dagar. Han sa till henne, ”Du måste göra en abort, för din baby är död.” Hon sa, ”Jag accepterar inte det.” När hon sa det, registrerade EKG:et ett hjärtslag och babyn sprattlade livligt. Det otroende skötaren sa, ”Detta är ett mirakel”. Jag vet inte vad Gud gjorde, men några månader senare födde hon ett underbart gossebarn, som var hennes makes. Eftersom hon ännu inte hade berättat för sin make om våldtäkten, så var detta ett svar på hennes böner. Denna nyfödda kristna kvinna gick inte i åskådning utan i tro och Gud bekräftade Sitt Ord med ett under. Pris ske Gud! När jag berättar denna historia, fylls mina ögon av tårar och jag kan knappast avsluta, på grund av Guds väldiga nåd.

Här är en koncentrerad version av ett bibelstudium vi hade som handlade om vår tankars inverkan på vår tro. Verklig tro engagerar hela människan. (Rom.10:10) Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.  Det är ofruktbart för hjärtat att tro men inte att handla med kroppen och likaledes att handla med kroppen, men inte tro med hjärtat. Den del av människan som Gud designat för att på ett effektivt sätt sammanbinda människans hjärta med dess handlingar är våra tankar. Våra tankar borde bli förnyade så att tron får ha ett obegränsat flöde genom oss. Orena tankar måste kastas ut om vi vill vinna striden mot köttet och djävulen och för att göra Jesu gärningar. (2 Kor.10:4) De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader (5) och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus De tankebyggnader (eng. imaginations) som bryts ner måste ersättas med bibliska i stället.  Till exempel, (2 Kor.3:18) Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Lägg märke till att denna nya föreställningsförmåga (tankar, föreställa sej) att se Jesus i spegeln gör vår tro fullständig, ger oss en förmåga att bli lik Honom och göra Hans gärningar. Detta är samma tillitsfulla föreställningsförmåga som Paulus hade. (Gal. 2:20) Jag är korsfäst med Kristus, (20) och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Vi skall tro, föreställa oss och bekänna att Jesus bor i oss. Jesus sa att om vi tror kommer vi att göra Hans gärningar och ännu större än dem. (Joh.14:12) …Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 

Efter denna undervisning, gavs vi tillfälle att omsätta denna i praktisk handling. Vid nästa bibelstudium, lade Paulin Warner fram Jacqui Kitts som böneämne. Hon kunde inte komma eftersom hela hennes ansikte var svullen p g a en infekterad tand. Mitt förslag var att vi skulle föreställa oss Jacquis svullna ansikte i våra tankar. Sedan skulle vi tala till det och befalla hennes tand att bli helad och svullnaden att gå ner. Sedan skulle vi föreställa oss att hennes ansikte skulle återgå till det normala med ett leende. Med allas samtycke fortsatte vi att handla på detta förslag och jag gav röst åt vår gemensamma befallning att hon skulle bli helad. Detta var en biblisk tanke därför att Jesus bor i Jacqui och Han är inte infekterad eller svullen. Vi skall acceptera Kristi återuppståndna liv. (1 Joh.4:17) Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Herren lärde oss att be ”låt ditt rike komma, låt din vilja ske, såsom i himmelen så ock på jorden.” (Matt.6:10) Det finns ingen sjukdom i Guds rike. (menas här Guds rike = De troende församlingen på jorden, som lärt sej leva i tro, red anm) Jacqui helades av Jesu sår för 2000 år sedan. Nästa morgon ringde Jacqui mig och avlade rapport om vad som hade hänt. Hon berättade att kvällen innan, omkring vid den tiden som vi brukade be, försvann svullnaden plötsligt och hennes tand blev helad. Vi gladde oss och tackade Gud tillsammans.

Gud gav oss många fler tillfällen till att öva vår tro på detta sätt. Under följande bibelstudium, berättade Bob Aicardi att nivån i hans swimmingpool sjönk ca 10 cm i veckan. Han inspekterade linern och kollade rörledningarna efter läckor, men fann inga. Vattenräkningen var ansenlig. I sin frustration ropade Bob ut till Gud, ”Det finns en orsak till varför detta händer med denna pool eller mig. Jag tillhör dig och jag är inte under förbannelsen.” När Bob bad om en överenskommelsebön, föreställde sej i sina tankar den läckande poolen och befallde den att sluta läcka. Han sa, ”Jag befaller dig pool att inte läcka en enda droppe till i Jesu namn.” Sedan föreställde vi oss en hel, lagad pool. Nästa dag inspekterade Bob vattennivån och förväntade att Gud skulle handla å hans vägnar och upptäckte då att läckaget hade avstannat helt. Är inte Gud fantastisk?  

Bob kom med ett böneämne till vid ett annat bibelstudium. Han berättade att när han flyttade in i huset gick han runt egendomen och bad Gud om en häck runt tomten och hans familj. Under 3½ år hade det inte förekommit några kackerlackor, löss eller gnagare. Nu hade han sett mullvadssyrsor marschera, på hans gräsmatta på framsidan av huset och de åt upp gräsrötterna. Hans granne var orolig för att även hans gräsmatta skulle bli drabbad, så han förslog att Bob skulle använda gift. Bob ville pröva sin tro, så vi föreställde oss att alla mullvadssyrsorna i hans gräsmatta framför hans veranda blev utraderade. Bob bad, ”Förvandla dem till gödsel.” Jag befallde dem att dö och inte inta en enda cm till av hans egendom i Jesu namn. På olika sätt föreställde vi oss sedan dessa mullvadssyrsor som döda. Jag föreslog att Bob skulle välja ut en referenspunkt på sin veranda så att han kunde berätta för oss var mullvadssyrsorna fanns. Bob rapporterade tillbaka att de inte bara hade hindrats från att inta en enda cm utan det fanns inte tillstymmelse till att någon enda levande mullvadssyrsa fanns kvar. De hade blivit gödsel. Ära till Gud! Han ger auktoritet till troende och Han vill använda oss till att fortsätta att förstöra förbannelsen till Hans ära. Bobs egendom förvandlades till ett starkt vittnesbörd. Han hade senare problem med myror och varje gång han såg ett myrbo (ant pile) befallde han att myrorna skulle dö och det gjorde de.  hälsa, välsignad, välsignelse


Inga kommentarer: