Summa sidvisningar

tisdag 3 februari 2015

KAPITEL 3


Guds suveränitet i världsordningenKungens tankar är som vattenbäckar i HERRENS hand, han leder dem vart han vill. (Ords.21:1)

För mig är det förunderligt att så många kristna idag kan vara så nonchalanta inför Guds suveränitet, fastän man stöter på den överallt i Guds Ord. Många förstår ändå Guds suveränitet.

Även gestalterna i Gamla Testamentet förstod denna sanning. Vi skulle antagligen få till stånd en intressant diskussion i de flesta kyrkor om vi pratade om dessa saker där. Vi borde kunna prata om vad som helst av det som står i Skriften och ändå känna oss bra till mods. Om vi citerar Skriften och vi känner oss illa till mods, så är det för att det är något fel i vårt tänkesätt. På detta sätt kan vi veta om vi har en falsk lära och om så är fallet, behöver vi bli förnyade i vårt sinne. Det finns många verser som förbises i den moderna kyrkan, eftersom man känner sig obekväm inför dem i sitt köttsliga sinne.

Det här är en av de verserna. (Dan.4:14) Så är det förordnat genom väktarna och så är det befallt i denna sak av de heliga, för att de levande skall veta att den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Ja, han upphöjer den ringaste bland människor att härska över dem. Hur kan det komma sig att folk inte förstår detta idag? Det finns så många kristna idag som är så politiskt inriktade i sitt tänkesätt att de genom att gadda ihop sig har en tendens att kunna välja någon till en tjänst i församlingen utan att Gud vill det. Vi måste vara försiktiga, så vi inte går arm i arm med de ogudaktiga. Då det gäller sanningen om den breda vägen, så finns det ingen ”moral majority” (en organisation i USA som fr.o.m. 1970-talet var en betydande politisk maktfaktor genom att blanda ihop politik och kristendom, översättarens anm.) i Guds rike. Det är genom Guds makt och inte genom människors förmåga som saker sker i Guds rike. Genom hela historien har Gud rest upp de ringaste över de mäktigaste av riken. Gud har goda skäl att göra så. Detta var orsaken till att de ringaste människorna dömde Jesus och det är av precis samma orsak som vi behöver ha de ringaste människorna att regera över oss nu. Goda människor kommer inte att korsfästa dig, men utan kors så finns det ingen krona att få.

På Bibelns tid då människor avföll från Gud, reste Han upp världsriken, ”vilddjur”, för att korsfäs0ta dem och få dem att ångra sig. Sex riken har rests upp – Egypten, Assyrien, Babylonien, Medo–Persien, Grekland och Rom – för att korsfästa Israel. Är det månne ett misstag att ett stort rike ansåg det viktigt att underkuva ett litet? Historien och Guds Ord är tydliga. (Pred.1:9) Det som blivit gjort, kommer att göras igen och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. För att nu få en världsvid, avfallen kyrka att ångra sig, så reser Gud upp ett sjunde och ett åttonde världsrike som kommer att införliva avkomlingarna från alla de tidigare rikena. (Upp.17:11)

Vi läser om Nebukadnessar, en man som var så stolt över det stora rike, som han trodde han hade byggt. (Dan.4:27-29) ...han (Nebukadnessar) sade: ”Se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde genom min krafts styrka, min härlighet till ära!" Medan ordet ännu var i kungens mun kom en röst från himlen: "Till dig, kung Nebukadnessar, skall det sägas: Ditt rike har tagits ifrån dig. Du skall stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så skall sju tider gå fram över dig, till dess att du har insett att den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill."  Detta redskap av lera som själv tar äran för Guds verk, påminner mig om inställningen som Titanics ingenjörer hade, ”Vi bygger en båt som inte ens Gud skulle kunna sänka. (Pred.5:1) Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få.

Guds suveränitet inger respekt. Då kung Nebukadnessar promenerade runt i sitt palats och skröt om sina bedrifter, förvandlade Herrens hans sinne så att han blev som en oxe i sju tider (år). Detta är en symbol för de sista sju åren av vedermödan, då Gud kommer att ge världens riken till ”Mysteriet Babylon” (Mystery Babylon, ett begrepp i USA som förknippas med en serie radioprogram på 1990-talet där det spekulerades om bl.a. ockultism, hemliga sällskap och den yttersta tiden, översättarens anm.) med odjurets sinne (Upp.17).I sju tider (år) åt den store och skrytsamme kungen gräs på fälten tills han fick uppenbarelsen att ”den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill.” (Dan.4:22) Det första vi borde se här är att Gud gjorde denne högmodige man till kung och gav Guds rebelliska folk i hans hand. Gud har upprepat denna vana genom historien. Gud varnade kungen i förväg om domen genom Daniel, för att få honom att ångra sig. Detta är ett användbart exempel på att det är säkrast att frukta Gud och inte försöka beröva Honom Hans ära. 

(Dan.4:35) Alla som bor på jorden räknas för intet, (Det är inte världen som är viktig i Guds plan utan de som är födda ovanifrån.) han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: "Vad är det du gör?" Ingen kan fösa bort Guds hand och säga: ”Vad gör du?” Ingen kan stoppa Honom från att göra vad Han vill. Detta borde ge oss tro, vila och gudsfruktan. Eftersom Gud gör exakt vad Han vill, så varför tillsätter Han dessa onda människor över hela världen? Vi trodde ju att Gud ville göra tvärtom med världen. Uppenbarligen delar Han inte majoritetens mening här. Gud har inget intresse av att frälsa världen genom världspolitiken. Det har Han aldrig gjort förr heller. Det här är det tänkesätt som nonchalanta kristna har, som försöker hjälpa Gud ur ”knipan.” Deras plan är att alltid hålla fram kristna, så att de kan skapa gynnsamma lagar åt oss, så att vi aldrig behöver hamna in i förföljelser, förtryck eller upp på korset. Problemet med detta är att djupt andliga män inte har någon lust att regera över människor. De längtar endast efter att tjäna Guds rike genom att fullfölja det stora uppdraget. (Mark.10:42,43) Då kallade Jesus dem till sig och sade: "Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare. (Grekiska: ”betjänt”).

Politiska kristna kan jämföras med sådana som väljer att åtrå makt bland de ”stora”. Dessa människor och världen de regerar över tjänar bara Guds mäktiga plan att föra Hans söner in i mognad. (2 Sam.7:14) Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. Om han gör något orättfärdigt skall jag straffa honom med ris, så som människor brukar och med plågor som drabbar människors barn. Politiska kristna skulle gärna ta bort Guds ris. Om så många kristna inte hade något namn som lever trots att de är döda (Upp.3:1), så skulle människornas ris inte behövas.

På tal om politik så är jag totalt neutral, för jag vill vara på Guds sida, inte människornas. Gud vill inte alltid tillsätta den gode kandidaten, som vi tror att Han skulle vilja. Han gjorde inte det med Clinton heller, eller hur? De flesta kristna skulle nog hålla med mig om det. Gud ville tillsätta en ogudaktig och ond man, eftersom en sådan är det enda som skulle kunna ge detta onda land det straff som det behöver. Gud valde Clinton. (Rom.13:1) Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är insatt av honom. Gud tillsatte inte Clinton, därför att Han hade förkärlek för honom som person, utan därför att det var vad vi behövde. Det finns väl ingen far som föredrar att aga sitt barn utan hellre välsigna. Gud tillsatte Bush, därför att kristna bad Honom att göra det. På så sätt kan Han bevisa att Bush inte kan frälsa oss och inte rädda oss undan straff heller.

Du kanske frågar nu: ”Är det Guds vilja att använda de kristnas röster för att tillsätta någon som Bill Clinton?” Svaret är nej, därför att om Gud använder kristna, så vill han använda dem som kärl till hedrande bruk. Skulle Han försöka hindra oss från att rösta då? Om Han önskar tillsätta någon som Clinton, så är svaret ja. När vill Han att vi ska rösta då? Det enkla svaret är: Då Han säger att vi ska göra det. (Rom.8:14) Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Han vill att vi ska rösta då Han vill göra något mycket ovanligt, som att tillsätta en bättre man. Gud vill alltid använda oss som kärl till hedrande bruk. Gud använder sådana som vägrar att bli använda som kärl till hedrande bruk, som kärl till vanhedrande bruk i stället. Gud använder de ogudaktiga för att tillsätta en ogudaktig, om Han vill ha en sådan vald.

Om du inte håller med mig om det, så håll åtminstone med om det här: ” det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är insatt av Honom .” Detta skrevs då Herodes, Ceasar och Nero levde och det är sant även gällande Hitler och Stalin. Lyssna! Vi kan inte argumentera med Skriften om vi vill ha sanningen. Det här ger mig frid. Jag behöver inte oroa mig. Jag såg så många kristna som var oroliga, då de märkte att Clinton var på väg att bli vald. De tänkte felaktigt att det var deras ansvar att försäkra sig om att den rätte kandidaten blev invald, i stället för att helt enkelt bara lyda Gud. Jag behövde inte oroa mig över detta eftersom ju Gud regerar. Jag berättade för många innan Clintons första period att Gud tänkte tillsätta honom. Man sade till mig att Gud aldrig skulle kunna göra det. Nåja, Han överrumplade dem, eller hur? Gud regerar på jorden och i himlen och Han faller aldrig ner från sin tron. Det finns många som är lurade att tro att Guds plan är att regera över världen genom demokrati. I så fall vinner de som vandrar på ”den breda vägen.” Han regerar redan genom teokrati. Romarbrevet 9:21 framhåller klart och tydligt att Han har kärl till hedrande bruk och kärl till

vanhedrande bruk. Gud har ett gott syfte med sina kärl som är för vanhedrande bruk, som vi kommer att se längre fram. Vem var det som dödade Jesus? Det var judarna, som identifierades som Guds folk, som skrek: ”Korsfäst Honom! Korsfäst Honom!” Låt mig visa dig vem som låg bakom. Vet du vad ”Barabbas” betyder? Det betyder ”faderns son.” Barabbas var den kriminelle som representerade oss. Väljarna befriade Barabbas och krävde att Jesus skulle korsfästas.

(Apg.2:22,23) Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Gud utelämnade Jesus till laglösa människor. Gud kunde inte använda män, som inte hade velat dräpa Lammet. Gud gav makt åt människor, som skulle genomföra det som Han hade bestämt. Vem var det som angav och slog herden? Det var inte bara Judas, Kaifas, Herodes, Pilatus, romarna eller Judarna (väljarna). Vi måste se bakom dem alla. (Matt.26:31) Då sade Jesus till dem: "Denna natt skall ni alla överge mig. Ty det står skrivet: Jag skall slå herden och fåren i hjorden skall skingras.” Även fastän alla dessa kärl till vanhedrande bruk var skyldiga, så var de ändå bara sekundära viljor. Vi måste se bakom dem för att upptäcka Guds suveräna vilja. Gud sade ju att ”jag skall slå herden.” Tack gode Gud att Hans plan inte var att nöja sig med detta. Det var nämligen nödvändigt med mycket mera ”korsfästande.” (Sak.13:7) Svärd, upp mot min herde, mot den man som står mig nära! säger HERREN Sebaot. Slå herden så att fåren skingras. Ty jag skall vända min hand mot de små. Gud är suverän och Hans plan är att korsfästa fåren, de små. Hur ska vi annars kunna förklara förföljelsen av de kristna genom hela historien och över hela världen? Om vi inte tar upp vårt kors och följer Jesus, kan vi inte vara Hans lärjungar.

Naturligtvis skulle vi gilla att bli av med onda regeringar och vara accepterade av hela världen, så att vi kunde njuta av det goda livet, men ”alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas” (2 Tim.3:12). Om vi är Kristi lärjungar, kommer vi att bli förföljda.

Jesus sade: ”Jag är vägen.” Vägen till vad? Jo, vägen till himlen. Hur ska du vandra för att nå dit? Jo, samma väg som Jesus gick. Om Gud tänkte bära hand på sina små genom korsfästelse, skulle du då ta bort hans verktyg? Hur kommer Gud att få sin plan igenom utan ogudaktiga vid makten? Kan du se jorden, myllan och plantorna? Myllan dödar skalet på sädeskornen varefter de blir till plantor som bär frukt. Ibland tillåter Gud ett barnsligt tänkesätt.

Om vi förstod litet av detta kunde vi, utan en god grund, frestas att anklaga Gud för att göra onda saker, men Gud gör förstås aldrig något ont. Av denna orsak tillåter Gud babykristna att ha detta ”Gud är i krig med djävulen”-koncept. Men då de mognar och studerar Skriften borde de få den kunskapen och förståelsen att Gud är suverän och att han aldrig gör några misstag. Han skapar söner. Han skapar och använder de ogudaktiga för den onda dagen och de är nödvändiga för att få sönerna korsfästa. Framgång och frihet har gjort att vi tappat detta faktum ur sikte.

(Matt.16:24-25) Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.

(Apg.4:27,28) Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Gud förordnade dessa ogudaktiga män att korsfästa Jesus för vår frälsnings skull och Hans plan för oss är också att vi ska korsfästas. Inte nödvändigtvis fysiskt, men den gamla människan måste absolut dö för att den nya ska leva.

Gud använder människor runt omkring oss för att korsfästa oss. Har du någonsin tänkt att: ”Jag behöver inte denna person i mitt liv?” Jo, du behöver faktiskt denna person för att bära frukt. Svåra människor används för att få ut det värsta ur oss så att vi kan välja att antingen vandra i ljuset av Guds Ord och bli renade från denna korruption (1 Joh.1:7) eller att inte lyda och följaktligen inte bära frukt. Detta är hela orsaken till att den mest hatade befallningen i Bibeln finns där: Att inte stå emot de ogudaktiga. Vi är tillsagda att vara som får mitt ibland vargar (Matt.10:16) att inte stå emot de ogudaktiga och att vända den andra kinden åt den som slår oss (Matt.5:39) och att älska våra fiender (Matt.5:44) och att välsigna dem som förföljer oss (Rom.12:14) och att inte hämnas (Rom.12:19) för att nämna några få bibelställen. Dessa är neutrala handlingar från dem som lyder Jesus och förlåter från hjärtat. Gud överlämnar alla andra till plågoandar eller demoner. (Matt.18:34,35) Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.Då vi konfronteras med ogudaktiga och lyder dessa befallningar som innebär passiv lydnad, så kan vi uppleva att vi är i ett väldigt eldprov som bränner upp trä, hö och ”stubbar” från vårt gamla liv. Varje gång som vårt kött reser sig upp på insidan och vi förnekar det, så dör det och vi får mera guld, silver och ädla stenar i stället. Vi måste betrakta köttet, vårt gamla jag, som dött (Rom.6:6,11). Du kan misshandla, förolämpa eller råna en död man och han nonchalerar dig ändå. Sluta mata köttet och se hur snabbt det dör. Vi borde se korsfästarna som Guds gåvor, även om de blir använda som kärl till vanhedrande bruk. Alla dessa ogudaktiga människor används till vad än Guds hand och rådslut har förordnat att hända. Med andra ord, Gud har inget som helst problem med någon enda av dem. De gör, varenda en, exakt det som de förväntas göra. Alla dessa rebelliska människor fullbordar Guds vilja på ett perfekt sätt. Precis så som Han verkar vilja och gärning enligt sin önskan i oss, så gör han i dem också. (Ords.16:9) Människans hjärta tänker ut sin väg, men HERREN är den som styr hennes steg. Bestäm vad du vill vara, men det spelar ingen roll vad du är, Gud kommer att använda dig i alla fall. Tyck synd om, förlåt och ha förbarmande med dem som används av Gud genom djävulen som kärl till vanhedrande bruk. En del av dem kommer att ångra sig genom dina böner och din tro.

(Ps.75:5-8) Jag säger till de övermodiga: "Var inte övermodiga!" och till de ogudaktiga: "Upphöj inte hornet (din makt, kraft eller röst)! Höj inte ert horn högt, tala inte trotsigt och fräckt. Ty inte från öster eller väster och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer, den ene böjer han ner, den andre reser han upp. Mycket har sagts nyligen om de osynliga krafter som manipulerar de lurade massorna för att få sin egen kandidat tillsatt och det finns en sanning i detta, men Gud är suveränt bakom allt för att verka sin egen vilja. Köttslig kraft, visdom, manipulation eller pengar gör ingen upphöjd. Det är inte människorna i sig som regerar i denna värld genom sina egna utfunderingar, utan det ser bara ut så för Guds syfte. Precis så som Gud suveränt tillsätter någon, så avsätter Han också.

Han ger oss också tecken på denna kontroll.  Alla Amerikas presidenter dog i tjänsten vart tjugonde år fram till Reagan. 1840: Willian Henry Harrison (dog i tjänst) 1860: Abraham Lincoln (mördades) 1880: James A. Garfield (mördades) 1900: William McKinley (mördades) 1920: Warren G. Harding (dog i tjänst) 1940: Franklin D. Roosevelt (dog i tjänst) 1960: John F. Kennedy (mördades) 1980. Ronald Reagan (överlevde mordförsök) 2000: George W. Bush.Varför slutade detta uppenbara mönster med Reagan och är han den siste? Gud allena vet. Jag tror att Gud använde många kristna som visste om dessa cykler till att be och få ett stopp på det. Tusenårssabbaten eller det egentliga år 6000 (september år 2001-2002) kan vara början på en ny uppgörelse med synd bland Guds folk. Andligt, symboliskt, så kommer domen över dem som inte vilar från sina verk på sabbaten.

 • Två av de mest berömda av dessa presidenter som levde på olika tid med 100 års differens, hade paralleller som Gud var upphov till.
 • Abraham Lincoln valdes in i kongressen år 1846. John F Kennedy valdes in år 1946.
 • Abraham Lincoln valdes till president år 1860. John F Kennedy valdes 1960.
 • Båda två engagerade sig i civilrätt. Bådas fruar förlorade sina barn under tiden de bodde i vita huset.
 • Båda presidenterna sköts i huvudet på en fredag.
 • Lincolns sekreterare hette Kennedy. Kennedys sekreterare hette Lincoln.
 • Båda mördades av sydstatare.
 • Båda efterträddes av sydstatare med namnet Johnson.
 • Andrew Johnson, som efterträdde Lincoln, föddes år 1808. Lyndon Johnson, som efterträdde Kennedy, föddes år 1908.
 • John Wilkes Booth, som efterträdde Lincoln, föddes år 1839. Lee Harvey Oswald, som efterträdde Kennedy, föddes år 1939.
 • Båda efterträdarna var kända till namnet.
 • Båda namnen består av 15 bokstäver.
 • Lincoln sköts på en teater som hette ”Ford.” Kennedy sköts i en bil med märket ”Lincoln” tillverkad av Ford.
 • Booth sprang från teatern och fångades i ett varuhus. Oswald sprang från ett varuhus och fångades i en teater.
 • Booth och Oswald mördades före sin rättegång.
 • En vecka innan Lincoln sköts var han i Monroe, Maryland. En vecka innan Kennedy sköts var han hos Marilyn Monroe.

Tillfälligheter? Det är nog snarare en suverän Gud som varit i farten! Eller hur?

(Ps.75:8) Nej, Gud är den som dömer, den ene böjer han ner, den andre reser han upp. Man kan inte alltid döma genom att se på omständigheterna om någon antingen är upprest eller nerböjd. Se på Job till exempel. Hans vänner trodde säkert att Gud böjde ner honom, men Han lyfte ju upp honom i stället och helgade honom och dubblerade det som han hade innan (Job 42:10). Josef är ett annat exempel på detta. Han såldes till slav av sina bröder. Han blev falskt anklagad av sin herres hustru och kastad i fängelse, allt som en bild på Jesus. I alla hans rövningar upphöjde Gud honom över de andra. Farao upphöjde honom sedan högre än alla andra i hela Egypten. Endast farao själv var högre än han. Josef bekräftade att allt det onda som hans bröder hade gjort honom var för hans eget bästa. (1 Mos.50:20) Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Då Gud slutligen har manifesterat sina söner kommer de att bli upphöjda och nyttan av ”vredens kärl” är slut. (Jes.10:24) Därför säger Herren, HERREN Sebaot så: Mitt folk, du som bor i Sion, frukta inte för Assur. Han skall slå dig med riset och höja sin stav mot dig, som man gjorde i Egypten. Ty ännu en liten tid och förbittringen upphör och min vrede skall vända sig till deras fördärv. Då ska Guds utvalda regera genom Honom.

 (Ps.75:11) Alla de ogudaktigas horn (kraft) skall han hugga av, men den rättfärdiges horn skall bliva upphöjt.

Någon gjorde nyligen följande kommentar: ”Så att samla ihop alla dessa miljoner dollar för att stödja en kandidat är onödigt.” Gud står bakom det också, även för att tillsätta någon som Han vill.De som inte älskar Gud behöver en neutral orsak till varför saker händer. Har du någonsin sett en myrkoloni bakom glas? De håller genom instinkt på med sina egna uppgifter, utan att fatta att de är betraktade och i vårt fall prövade. Så länge som man endast ser det naturliga, så är Guds syfte med omständigheterna i en prövning klar. Det är Guds syfte att både Han och djävulen är osynliga intill slutet. Gud letar efter sådana som kommer att höja sig över vandringen i det synliga och mogna till en högre rang genom att leva av tro. Efter att en kandidat tillsatts spelar det ingen roll. Du kanske tänker att om du röstar på en god konservativ så kommer han att vara Guds tjänare. Han kommer alltid att fatta beslut, som vi kan lita på eftersom han är en ”gudsman.” Har inte Gud visat oss den falska slutledningen i detta? G.W. Bush har tagit bort fler civila rättigheter på grund av terrorism än Clinton någonsin gjorde. Man föredrar en kristen, vald av kristna, eftersom man tror att han skulle kunna gynna den kristna saken. Man gjorde några av de mest nonchalanta misstagen och dumma besluten och som åstadkom i det närmaste ingenting. Gud ger oss lärdomar, inte genom makt från det republikanska partiet eller av kraft från en valsedel.

Frågan är inte om Guds vilja blir gjord eller inte, för vem som än blir vald så kommer det som denne gör att vara Guds vilja. Detta kommer dock inte alltid att vara Hans önskan. Låt mig förklara: (2 Pet. 3:9) Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill (eng. önskar, eller wishing, översättarens anm.) att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Önskar” i denna vers har blivit felaktigt översatt med ”vill” i en del översättningar (gäller även de svenska översättningarna både i Folkbibeln och 1917 års översättning, översättarens anm).

Om Gud inte ville att någon enda skulle förgås, så tro mig, då hade ingen behövt förgås eftersom han ”utför allt efter sin vilja och sitt beslut” (Ef.1:11). Varje god förälder gör saker som de inte önskar göra, men som de ändå gör, för att lära sina barn. På samma sätt gör världshärskarna Guds vilja, men inte nödvändigtvis det Han önskar. Det verkliga problemet är vem vi sätter vår tro och tillit till. Om vi tror att vi blint kan följa den gode konservative som vi hjälpte att bli invald i stället för Gud, så kommer vi att snubbla och falla på vår felplacerade tillit. Detta är förresten också Guds vilja.

(Ords.21:1) Kungens tankar är som vattenbäckar i HERRENS hand, han leder dem vart han vill. Precis som en kanal leder vattnet, så leder Herren kungars hjärtan. Om Han regerar över huvudet, så regerar Han över svansen också. Om Han regerar över en kung, så regerar han över människorna också. Gud gör vad Han vill genom att leda hjärtan. Antingen leder han deras hjärtan som kärl till vanhedrande bruk för vår skull eller också leder Han deras hjärtan till rättfärdighet. Han har gett oss en metod genom vilken vi kan vara Hans kärl för att göra detta. Om vi överger Hans väg för världens väg så kommer landet att vittra sönder. Om vi tror att vi kan styra vårt land genom politik, så är vi lurade. Vi kan inte politiskt tvinga onda människor att vara goda. Endast evangeliet har kraft att förvandla de ondas hjärtan. Det är Guds kraft som frälsar den som tror (Rom.1:16). Därför borde vi vara fokuserade på att lyda Herren och predika evangeliet för att förvandla denna nation. Jesus och apostlarna är våra exempel.

De fokuserade på det andliga kriget och var inte lurade att brottas med kött och blod. Om vårt land blir omvänt, så är det för att människorna ångrar sig; då människorna ångrar sig så ger Gud dem en god regering. Eftersom Guds folk sällan ångrar sig utan bestraffning, så kommer vår nation att hata oss. (Matt.24:9) Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Vi får aldrig vara rädda för viljan eller konspirationerna hos människor eller regeringar. De arbetar alla för Hans namns skull.

Gud förutbestämmer och gör allt enligt sin vilja. (Ps.103:19-22) HERREN har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt. Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning.

Lova HERREN, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova HERREN, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova HERREN! Gud gör allt som ska göras. Med hjälp av många kärl genomför han sin eviga skapelse, genom den siste Adam, Jesus Kristus.

Vi behöver skilja på världens rike och Guds rike. Djävulen erbjöd Jesus auktoritet över alla riken på jorden (även vårt land!) som en frestelse, men Jesus stod emot honom (Luk.4:5). En del kristna står inte emot djävulen. De blir lurade att arbeta i och för fel rike. Politik är världens metod att regera över världen. Evangeliet är Guds enda metod för att bygga Hans rike. Jesus sade: ”Mitt rike är inte av den här världen ”(Joh.18:36). Ändå har Gud folk överallt. För att de ska kunna lyda det stora uppdraget så är de förbjudna att snärja in sig i affärer som hör till detta livet (2 Tim.2:4).

Jesus sade: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.” (Luk.17:20,21) Med andra ord så kan man inte se Guds rike fysiskt. Det är invärtes i er; det är den andliga eller den pånyttfödda människan, den som kapitulerar inför Jesus som Kung. Många kristna bygger fysiska riken och tror att de är Guds riken. Många tillber Gud och landet och tror att deras land är Guds rike. Vi är här för att först söka Guds rike, men många söker och tjänar världen och köttet som förgår. Har du någonsin märkt hur kyrkan vanligtvis slänger sig in i vilken debatt som helst som har med deras patriotiska nationalism att göra? Till exempel så var de flesta kyrkorna i Tyskland under andra världskriget allierade med Hitler, medan våra kyrkor allierade sig patriotiskt med USA. Kristna gick ut för att döda kristna, medlemmar i sitt eget rike! (1 Pet.2:9) Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vårt rike är ett släkte mitt bland alla släkten och en nation mitt bland alla nationer. Våra bröder och systrar har inga nationella band eller etniska uppdelningar så som världens människor har. Vi är en andlig ras och nation som är sänd till de köttsliga raserna och nationerna för att ”förkunna hans härliga gärningar”.

Ska vi visa världen hur man dödar i Kristi namn? De förtappade som blir dödade kommer aldrig att få en andra chans till ett evigt liv. Följande utdrag ur Guds Ord torde ge svar på frågan: ”Alla som tar till svärd skall förgås med svärd”; ”Älska era fiender”; ”Stå inte emot den som är ond”; ”Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar”; ”Välsigna dem som förföljer er; välsigna och förbanna inte”; ”Löna inte ont med ont”; ”Hämnas inte”; ”Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka”; och ”Övervinn det onda med det goda.” Guds folk är förvirrade över att vara medlemmar i fel rike. Om vi allierar oss själva med världen, så är vi Guds fiender! (Jak.4:1-4) Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa - för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Religion eller patriotism är orsaken till de flesta krig, som sänder mängder med människor till helvetet. Vi är förbjudna att strida mot människor. Det är endast tillåtet att strida mot onda andar. (Ef.6:12) Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

I kommande dagar kommer Gud att öppna våra ögon för detta ”äktenskapsbrott” med världen. Hela världen, inkluderat den avfallna kristenheten, kommer att gadda ihop sig mot Guds folk. Då detta händer får det de sanna kristna att förena sig bakom Kristus. (Matt.24:9) Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Hela världen kommer att följa vilddjuret för att strida mot de heliga (Upp.13:7,8). Till dem säger Gud: ”Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro (Upp.13:10).

Många kommer att ha en annan åsikt om detta och som grund har de sitt eget resonemang i stället för Guds Ord. Jag har frågat: ”Om vi inte strider för vårt eget land, så vem gör det då?” Jo, de som går fram på den breda vägen, de som inte är lärjungar kommer att göra det och Gud kommer att använda dem också, om Han vill rädda deras och vårt land på det sättet. Vi kan och borde strida för vårt land på Guds sätt. (2 Kor.10:4) De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. På sidorna senare i boken kommer vi att förstå Guds kraft och de metoder som finns tillgängliga för oss för att strida mot de furstar och väldigheter som håller på att skövla jorden.

Inga kommentarer: