Summa sidvisningar

onsdag 4 februari 2015

KAPITEL 11

Den siste Adam återupprättade vårt herravälde

Den siste Adam blev en livgivande ande (1Kor.15:45)

Guds suveränitet är manifesterad genom dem som tror evangelium och låter Jesus i dem utöva herravälde över denna fallna skapelse. Någon menar att Jesus hade herravälde eftersom Han ju var Guds Son medan vi inte kan hoppas på något sådant. Detta är inte vad Jesus sade, som vi kommer att se. Det är sant att Jesus var Guds Son (andlig människa) som levde i och gav kraft åt människosonen (den naturliga människan, Rom.1:3). Jesus kallade sig för det mesta ”människosonen”. Då Han erbjöd Guds frälsning till människorna hade man inget Nya Testamente utan endast Gamla Testamentet. Jesus gjorde alltid saker för att uppfylla Gamla Testamentet ”så att Skriften skulle uppfyllas.” Jag är säker på att judarna fattade vad Han sade. De hade läst om ”människosonen” i Gamla Testamentet. Jesus sade om sig själv: ”Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.” (Joh.5:27). Jesus saknade auktoritet att verkställa domslut, inte på grund av att Han var Guds Son utan därför att Han var människoson. Denna auktoritet gavs till människan. Adam och hans barn fick denna auktoritet, men djävulen tillskansade sig den. (1 Mos.1:26) Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden."(27) Och Gud skapade människan till sin avbild ...

(28) Gud ... sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"

Adam skapades till Guds avbild, vilket också innebar att han hade herravälde över jorden. Han förlorade dock detta herravälde; sitt eget och sina barns. Faktum är att han gav bort det. (Rom.6:16) Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar... Adam lydde djävulen genom Eva och gav honom sitt herravälde. Han lydde och blev tjänare till synden och djävulen. Djävulen härskade över honom; förbannelsen härskade över honom, och djävulen härskade över honom genom förbannelsen. Den förste Adam misslyckades då han blev frestad, men inte den siste Adam. Paulus sade med syfte på Jesus: ”Så står det skrivet: Den siste Adam blev en livgivande ande.” 1 Kor.15:45). Jesus sade: ”Orden som jag har talat till er är ande och liv.” Den som läser Jesu ord och tror vad han läser; i honom skapas Jesu Ande. Den som kallas den siste Adam är den andlige fadern till den andliga människan. Den siste Adam (Jesus) föll inte då han frestades av djävulen, och tog därför tillbaka herraväldet åt sig själv och sina barn.

(Heb.2:5) Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen (Grekiska: ”befolkade jorden”) som vi talar om. ... (6) ... Vad är en människa, eftersom du tänker på henne? Han lade inte den befolkade jorden under änglars auktoritet utan under människans. Jesus kom ner hit i egenskap av syndigt kött. Vilken ängel som helst hade kraft och förmåga som var obegränsad av köttet. Jesus var begränsad av köttet. Bibeln säger att Han blev trött, Han blev hungrig och Han blev törstig. Han ”blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” En orsak till att Jesus måste komma i syndigt kötts gestalt och bli människa är, att Gud ville att Han skulle få detta herravälde och ge det vidare till sina andliga barn. Ps.115:16) Himlen är HERRENS himmel och jorden har han givit åt människors barn. (1 Kor.15:21) ... Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Då Adam dog var hela mänsklighetens säd i hans länder (loins); och de dog också. Då den siste Adam dog och uppstod, så var all Guds säd i Honom eftersom Han är Guds Ord, säden (Grekiska: sperma) som såningsmannen gick för att så. Så säden till alla Hans barn var i Honom då Han uppstod. Alla som förblir i Kristus eller Ordet har uppstått från synd och förbannelse. Det som vi kommer att upptäcka i vedermödan är vem av alla kallade som blev utvalda av Honom innan världens grund blev lagd. Hans barn är Hans säd, Ordet. De är Ordet i köttet. (Rom.5:17) Ty om en endas fall (Adam) gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus (den siste Adam). Adam lade oss under förbannelsens herravälde men Jesus återupprättade oss. De som har nådens och rättfärdighetens gåva är de som regerar i liv genom Kristus.

(Heb.2:6) (Psalm 8 citeras) ... På ett ställe har någon vittnat:”Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom?” Då Jesus förklarade för judarna att Han var människosonen, så måste en del av dem medge att Han tillämpade psalm 8 på sig själv. Detta blev sagt till både den förste och den siste Adam och dem som var i dem. Gud gav auktoritet åt Adam och hans barn. Både människan och människosonen är nämnda här. (1 Mos.1:26) Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Adam förlorade sitt eget och sina barns herravälde då han föll och hamnade under djävulens herravälde. Den siste Adam segrade och tog tillbaka herraväldet. Jesus förde över sin auktoritet till lärjungarna, vilka var människosöner och Guds söner. De var inte födda som Guds söner; de måste födas på nytt som Guds söner genom att ta emot det levande Ordet. Guds söner levde nu i människosönerna och gav kraft åt dem.

(Heb.2:7) (Psalm 8 citeras) En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men krönte honom sedan med härlighet och ära och satte honom till Herre över dina händers verk;(8) allt lade du under hans fötter. Detta betyder helt klart att människorna var ämnade att bli prinsar på jorden, och att regera åt Gud över Hans skapelse. Bibelstället är adresserat till hebreiska kristna, barn till den siste Adam. Med Guds händers verk menas här elementen, inte endast saker som händer i naturen. Även de saker som människan gör är gjorda av beståndsdelar som Gud skapat. Genom Guds nåd har jag kommenderat bilar, tvättmaskiner, matberedare, luftkonditioneringsanläggningar, mikrougnar, båtmotorer, gräsklippare och många andra saker att vara ”helade” (reparerade) och sett det hända. Fast det var ju ”inte jag utan Kristus” som bor i mig genom Ordet. Orsaken till att många inte har herravälde över sådant är att de vägrar acceptera Ordet.

Bevis på att auktoriteten som den siste Adam hade överfördes till Hans barn kan man finna i t.ex. följande: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er”; ”Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen”; ”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde”; ”Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert”; och ”Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske.”  Detta är den sorts auktoritet som Jesus gav vidare till alla sina lärjungar intill idag.

(Heb.2:8) Allt har du lagt under hans fötter. (Allting lades under Jesu och Hans kropps fötter, för vi är i Honom.) När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Här påstås det att allt ställdes under ”människans” och ”människosonens” herravälde i Hebreerbrevet 2:6. Jämför detta påstående, att allt är under Hans fötter med ett annat vittnesbörd som finns i Efesierbrevet. Jesus var upphöjd (Ef.1:21) ”över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.(22)Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, (23) som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.”  Observera att Jesus är huvudet för kroppen, församlingen; men Gud lade allt under kroppens fötter. Vi kan se, att även om vi är de minsta lemmarna i kroppen, fötterna, så har vi herravälde över allting. Detta herravälde är vårt då vi förblir i kroppen, överlåtna åt huvudet. (Joh.15:7) Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. (8)Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Lärjungar är de som bär frukt genom besvarade böner eftersom Ordet förblir i dem. Kristna som inte förblir i kroppen på detta sätt, liksom de förtappade som ännu inte har kommit in i kroppen till den återuppståndne Kristus, förlorade sitt herravälde då den förste Adam förlorade sitt. Detta herravälde har vi endast om vi förblir i Honom och om Ordet lever i oss.

(Ef.1:22) Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, (23)som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.  Allting är lagt under den minsta lemmens - fötternas - auktoritet, men inte bara det. Det finns en historisk vy över dessa verser också. I Daniel 2:31-45 ser vi en vision av antikrists rike från Daniels dagar till idag. Denna bild föreställde en man, vars huvud, bröst och armar, buk, lår, ben och fötter representerade olika regerande välden. Om huvudet sades, att det var det babyloniska imperiet (verserna 37 och 38) på Daniels tid. Fötterna representerade det sista antikrists världsimperium i våra dagar. Kristi fötter eller ”den historiska vyn” representerar också Kristi kropps sista tid. Med andra ord så kommer antikrists fötter att strida i dessa dagar med Kristi fötter. Vad Daniel visste, i motsats till de flesta idag, var att vi kommer att vinna! (Dan.2:34) Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. (45)Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder...  Berget här är Guds rike. Stenen som revs loss är Kristus och hans trogna kvarleva som inte är gjord av människohänder, vilket betyder att de inte är ett verk av människor eller religion, utan av Gud. Stenen kommer att träffa den yttersta tidens antikrists kropp eller fötter och förstöra den. Daniel intygar i en annan vision om den yttersta tidens antikristliga system, att detta är sant. (Dan.7:26) Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom (av helgonen i den yttersta tiden) och han skall fördärvas och förgöras i grund. (27)Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga... Antikrists rike blev krossat i Egypten (skuggbild av världen) för att Guds folk skulle kunna föras ut därifrån. Åt farao sades det: ”Förstår du ännu inte att Egypten går under?” (2 Mos.10:7) Samma dom uttalas i Uppenbarelseboken av samma orsak. Som alltid uttalas dessa domar genom de heliga. Vi återvänder till Hebréerbrevet: (Heb.2:8) Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Allt har blivit lagt under Honom, fastän vi inte ser denna auktoritet manifesterad än, förutom i några få människor (i små sammanhang) som tror på Ordet i detta hänseende. Snart – tack vare ”vårregnet” och på grund av att deras liv kommer att vara helt beroende av det - kommer de heliga att få större tro på tecken och under. I den kommande ökenvandringen tvingas många in i en situation där allt kommer att saknas. Då kommer de att ha gemenskap med lärjungar som haft olika uppenbarelser och som har mycket större erfarenheter än de själva. Gud kommer att krossa religion som är gjord av människor genom att föra sitt folk in i gemenskap med andra som har utövat sin tro inom dessa områden. Herraväldet kommer att framträda och eftersom nöden kommer att vara så stor kommer Gud att utgjuta av sin Ande. De heliga kommer att tro på Ordet. Vi behöver dock inte vänta eftersom Gud sade att allt som Han gav var underställt den minsta lemmen i kroppen nu. Vi kan vara bland Guds förstlingsfrukt nu liksom Mose, Aron, Josef, Elia, Jesus och människosonen i den yttersta tiden, som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken 12.

(Joh.15:7) Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Många anser att vi inte kan agera i tro om vi inte vet Guds vilja. Om Ordet finns i oss och vi förblir i Kristus genom tron, så ”be om vad ni vill, och ni skall få det.” Guds Ord är Hans vilja. Då Ordet är i oss, så vet vi Hans vilja och borde agera på det. Gud gav oss detta herravälde att användas till Hans ära. (8)Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Besvarad bön, tecken och under, helanden, befrielse och försörjning; allt detta ärar Gud. På detta sätt ska vi vara lärjungar (Grekiska: ”elever och efterföljare”) till Jesus. Ingen som utövar detta herravälde är perfekt, utom genom tro. Då vi vandrar i tro på Jesus så är vi räknade som rättfärdiga. Vi är Guds söner genom Jesus och människosöner genom Adam. Utanför Gud har vi ingen auktoritet. Genom att tro på Jesus Kristus har vi däremot auktoritet. (Joh.14:12) Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. (13)Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.

Sanna troende gör Jesu gärningar enligt Ordet. Förutsättningen för att kunna utöva herravälde över allting är tro, inte mognad. Redan som nyfrälst har man helt enkelt en tro som är oerhört kraftfull.


Inga kommentarer: