Summa sidvisningar

onsdag 4 februari 2015

KAPITEL 20


Andligt eller världsligt herravälde?

Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. (Upp.13:10)

Jesus utövade herravälde i sitt rike, inte den sorts herravälde som en del vill ha och som falska religiösa ledare har, den sorts herravälde som glorifierar människor. Jesus motstod Satans erbjudande om att bli en världslig kung med världsligt herravälde. Fariséerna och saducéerna hade ett världsligt herravälde över Guds folk. Jesus befallde dem att inte göra som de gjorde utan att lyda dem eftersom de satt på Moses stol. De hade fått regeringsauktoritet på många sätt liknande den som finns i församlingen idag. Jesus utövade herravälde över förbannelsen och över Satans rike. Han förstörde Satans verk i sitt folks liv. Jesus hade andlig auktoritet och folket följde honom gärna eftersom de drogs av Fadern, inte för att de var under lagens förbannelse. Andlig auktoritet var nödvändig för att kunna bli andligt och fysiskt tillfredsställd, helad och befriad.

De avfallna religiösa ledarna hade ingen sådan auktoritet, varken då eller nu. Fastän lärjungarna inte motstod världsliga auktoriteter, så motstod de deras försök att utöva andlig auktoritet då detta var viktigt. De sade: ”Vi måste lyda Gud mer än människor.” Då Petrus försökte hävda sin världsliga auktoritet med svärd sade Jesus: ”alla som drar svärd skall dödas med svärd. (Matt.26:52) För att sedan visa att Hans andliga auktoritet kan, då det är nödvändigt, dominera det världsliga riket, så sade Jesus: (Matt.26:53) ”Eller menar du att jag inte kan be min Fader att han nu sänder till min tjänst mer än tolv legioner änglar?”

Ingen som har en ängel till sitt försvar behöver något ynkligt litet svärd. En ängel dödade 185,000 män för att försvara Sion. Jesus gör sedan klart för dem att om Han kallade på änglarna för att försvara Hans kött, hur kan det då bli korsfäst? (54) Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas, som säger att detta måste ske? Detta är en bra princip också för oss, som också måste bli korsfästa. Korsfästelse behöver inte nödvändigtvis betyda att kroppen blir dödad utan kan lika bra betyda att den gamla människan, köttet, blir dödad. (Rom.12:1) ... frambära era kroppar som ett levande och heligt offer... Kroppen är död, vilket betyder att den inte längre har en egen vilja eller egna rättigheter, utan är överlåten till tjänst åt Gud. På samma sätt som Jesus offrade sin kropp så offrar vi köttet av den gamla människan medan vi lever.

Vi har hört att de som försöker försvara kroppen med fysisk kraft kommer att dödas på grund av brist på tro. (Upp.13:10) Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Det är också klart här, att om en person behöver fångenskap som ett sätt att bli korsfäst, så kommer inte svärd att befria honom. I stället kan det bli till dom för honom.

(Joh.18:36) Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna... De som brottas med kött och blod i olydnad inför Ordet, kämpar inte för Guds rike utan för världen och köttet. De försöker utöva världsligt herravälde.

Jesus utövade herravälde för att rädda Guds skapelse. Han utövade inte herravälde över människor som ville döda Hans kött. Det här är ett tecken för oss. Vi går igenom mycket för att vårt kött ska dödas. Det är detta som världen skapades för, att föra oss in i helgelse genom den gamla människans, köttets, död. Även om världen runt omkring oss på ett andligt sätt för oss upp på vårt kors genom förolämpningar, oförrätter, förföljelser, förtal o.s.v. så måste vi samarbeta med dem genom att vända andra kinden till. Vi har auktoritet att frälsa, hela, befria, försörja och ATT DÖ BORT FRÅN OSS SJÄLVA. Då vi utövar vårt herravälde, så utöver Gud sitt herravälde genom oss. Jesus utövade herravälde, men Han motstod inte det onda, utan vände den andra kinden till. Medan världen korsfäste honom, även innan Han kom till det naturliga korset, utövade Hans andliga människa herravälde och befriade Hans folk från förbannelsen. Vi kan bli osäkra på när vi ska utöva detta herravälde och när vi inte ska göra det. Vi har ingen auktoritet att frälsa den gamla människan. Vi vill inte hålla kvar vårt gamla liv; vi vill ha vårt nya liv. Jesus sa att om vi inte mister vårt liv kan vi inte vinna det. Så denna auktoritet att utöva det herravälde som Gud har givit oss är likadan som Jesus hade.

Detta herravälde har vi inte för att bli rika, utan för att ha allt vi behöver för att kunna utföra Guds vilja. Gud gav mig både hus och bil gratis för att jag skulle kunna utföra Hans vilja. (Fil.4:19) Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Herravälde är inte att leva efter köttets begär i en falsk världslig framgång som eggar och berättigar köttet att leva. (1 Tim.6:8) Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. (9) Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Här är en varning till dem som inte är nöjda, utan älskar de ting som finns i världen. De kommer att övervinnas av lustar och det kommer att vara lika omöjligt för dem att träda in i riket som det är för en kamel att gå genom ett nålsöga. (Matt.19:24-26).

Jesus utövade herravälde över sitt kött då han lät sig korsfästas. Han sa: ”ske inte min vilja utan din.” Han gav dem auktoritet att korsfästa Hans kött. I Getsemane då Jesus talade med dem som kom för att hämta Honom ”vek de tillbaka och föll till marken vilket visade att Han hade kunnat stoppa dem om Han velat rädda sitt liv, antingen slutgiltigt eller åtminstone intill dess att det var dags att bli korsfäst. Han sa i Johannes 10:18: ”Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja.” Några gånger gick Han rakt igenom deras hop, till synes omöjlig att skada, för stunden var inte inne då Han skulle dö (Luk.4:30). Åt Honom hade getts auktoritet att frälsa Guds folk, dem som trodde och att tillintetgöra Satans rike. Vårt kött (den köttsliga människan) har del i Satans rike (Rom.8:7). Esters bok är inte bara bokstavligen sann utan också en profetisk liknelse. Haman (vilddjuret) hade fått auktoritet av kungen (Herren) att förgöra Guds folk, medan Ester (bruden) hade fått auktoritet att rädda det. Vilddjuret och bruden hade fått motsatt auktoritet vid samma tid av samma kung. Detta är en bild på vilddjuret som fick auktoritet att korsfästa den gamla människan, den världsliga naturen och bruden som fick auktoritet att göra den andliga människan levande. Kungens auktoritet kunde inte annuleras på någon punkt, precis som vår Herres auktoritet. I sista hand blev vilddjurets hus givet åt bruden att ha auktoritet över (Est.8:1). Det kommer att komma en tid då Gud inte längre erbjuder någon nåd till hedningarna, utan ger den tillbaka till Israel. Vid den tiden kommer Han att tillåta krisna att utöva auktoritet över dem som försöker döda dem. Eld från vittnenas mun som förgör deras fiender, att slå jorden med plågor och att stoppa regnet i 3,5 år är några exempel på detta (Upp.11:5,6). Därifrån till slutet kommer auktoritet att bli manifesterad för att förstöra vilddjurets rike tills denna värld blir Guds rike och Han tar kontroll (Upp.11:15). Personlig kontroll skiljer sig från befullmäktigad kontroll. Gud styr allting, men Han måste använda kärl till vanhedrande bruk nu (Rom.9:21-24). Den tiden kommer då Han tar kontroll över och genom de heliga som tror. Herraväldet är vårt som andliga barn till Jesus Kristus och vi kommer genom nåd att växa i detta herravälde.

Herraväldet startar här i träningslägret men fortsätter i evighet. Här lär Herren oss hur vi ska bli härskare under Honom, över Hans skapelse. (1 Kor.6:1) Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? (2) Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? (3) Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting? (4) Men när ni har sådana tvister, sätter ni dem till domare som församlingen inte har rtroende för. (5) Det här säger jag för att få er att skämmas... Om vi har auktoritet att döma änglar i nästa liv, hur mycket mera har vi då inte auktoritet att döma i vardagliga ting i detta liv?

Jesus lärde sina lärjungar att be på följande sätt: ”Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen”. Herren påpekade för mig att detta är en befallning som Gud lägger i vår mun. Det finns säkert någon som protesterar och menar att detta sätter oss i en situation där vi kan kommendera Gud. (Jes.45:11) Så säger HERREN, Israels Helige, som också är hans Skapare: Fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Resultatet är att det som vi befaller ledda av Anden, det låter Han ske. I Apg.3:6 befaller Petrus den lame tiggaren: ” ...vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn (vi representerar Honom): stig upp och gå!” Petrus hade auktoritet att representera Jesus och att befalla förbannelsen. Då den lame började gå och de som stod runt omkring ville ge äran till Petrus för detta, sa han: ”Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? ” (Apg.3:12) Guds kraft fullbordar det vi befaller i lydnad inför Honom. Vår uppgift är att manifestera Guds rike här på jorden.

Då den sista basunen ljuder ska följande höras: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.” (Upp.11:15) Genom vem fick Gud detta att hända? Bibeln tillskriver det helgonen. (Dan.7:26) Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund (av helgonen). (27) Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det. Helgonen ska, genom Guds nåd, utöva herravälde för att göra slut på vilddjurets herravälde.

Inga kommentarer: